Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja IGM.6821.46.2014.MP z dn. Lublin, dnia 11 lipca 2014 r.

16-07-2014

Na podstawie art. 124b, art. 124 ust. 1 a, ust. 4 w związku z art. 114 ust. 3 i ust. 4 oraz z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518 z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.)

– po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna 561 (obr.8-Borzechów Kolonia, ark.1) położonej w miejscowości Borzechów Kolonia 
gm. Borzechów, w celu wykonania czynności związanych z remontem napowietrznej linii energetycznej nN, polegającym na wymianie istniejących nieizolowanych przewodów typu Al. na izolowany przewód AsXSn
 
 
orzekam:
 
I. Zobowiązać właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 561 o pow. 0,2900 ha, położonej w miejscowości Borzechów Kolonia, gmina Borzechów (Obręb 8 – Borzechów kolonia, arkusz 1), do udostępnienia ww. nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z remontem napowietrznej linii energetycznej nN, polegającym na wymianie istniejących nieizolowanych przewodów typu Al. na izolowany przewód AsXSn.
 
II. Obowiązek udostępnienia nieruchomości polega na umożliwieniu osobom upoważnionym przez PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin, wstępu na teren działki nr 561 w celu dokonania wymiany przewodów z nieizolowanych aluminiowych na izolowane aluminiowe, przy czym trasa przebiegu linii napowietrznej pozostaje bez zmian, izolowane przewody aluminiowe zostaną zamontowane na istniejących słupach. Przewidywany czas niezbędny do wykonania prac związanych z remontem linii napowietrznej na przedmiotowej nieruchomości wynosi od 1 do 2 dni. Obszar niezbędny do wykonania prac remontowych, o których mowa w pkt I, określa dokumentacja przyjęta do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lublinie pod nr 2014.1329 dnia 5 marca 2014 r. i polega na obowiązku udostępnienia wnioskodawcy części nieruchomości o pow. 169 m2 w pasie pod przebiegiem przewodów poszerzonym o 1,5 m z każdej strony, wskazanej na mapie załączonej do wniosku kolorem żółtym
 
III. Obowiązek udostępnienia nieruchomości ustanawia się na czas 3 miesięcy od dnia, kiedy decyzja niniejsza podlega wykonaniu.
 
IV. PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości, o której mowa w pkt I decyzji, do stanu poprzedniego niezwłocznie po dokonaniu czynności związanych z remontem linii napowietrznej, a w przypadku, gdyby było to niemożliwe albo powodowało nadmierne trudności lub koszty, do uzgodnienia z właścicielami nieruchomości odszkodowania za powstałe szkody, a także do uzgodnienia odszkodowania za udostępnienie nieruchomości – w terminie 30 dni od dnia, kiedy upłynął termin udostępnienia nieruchomości.
 
V. PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin zobowiązana jest do inwentaryzacji szkód powstałych w wyniku działań prowadzonych na podstawie niniejszej decyzji w formie protokólarnego ich opisu, dokonanego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego i stron postępowania oraz przedłożenia w tut. Starostwie protokołu w terminie 60 dni od zakończenia prac na nieruchomości wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość poniesionych szkód - w przypadku, jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty oraz wartość ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości, a także wartość odszkodowania za udostępnienie nieruchomości.
 
VI. W przypadku, gdy do uzgodnienia odszkodowania, o którym mowa w pkt IV niniejszej decyzji nie dojdzie w terminie 30 dni od dnia, kiedy upłynął termin udostępnienia nieruchomości, ustalenie odszkodowania nastąpi w drodze decyzji Starosty Lubelskiego.
 
VII. Obowiązek udostępnienia nieruchomości, o którym mowa w pkt I, podlega egzekucji administracyjnej.
 
 
 
Uzasadnienie
 
PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin Rejon Energetyczny Lublin Teren (dalej: PGE albo Spółka) wnioskiem z dnia 3 kwietnia 2014 r. zwróciła się do Starosty Lubelskiego
o zobowiązanie właściciela nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 561 położona w miejscowości Borzechów Kolonia, gmina Borzechów (Obręb 8 – Borzechów kolonia, arkusz 1) do jej udostępnienia w celu wykonania niezbędnych prac remontowych polegających na wymianie istniejących nieizolowanych przewodów typu Al. na izolowany przewód AsXSn posadowionej m.in. na terenie ww. działki.

W uzasadnieniu PGE wskazała, iż istnieje pilna potrzeba wykonania prac remontowych polegających na wymianie linii elektroenergetycznej napowietrznej nie izolowanej typu Al. 25mm2 na przewód izolowany typu AsXSn, należącej do Spółki, z uwagi na stan techniczny linii wybudowanej w 1978 r. przewidziano wymianę przewodów z zachowaniem istniejącej podbudowy linii wykonanej ze słupów na żerdziach typu E i ŻN. Jak wskazała Spółka, wobec nieuregulowanego stanu prawnego opisanej na wstępie nieruchomości, braku prawnego właściciela a tym samym braku zgody na udostępnienie ww. działki PGE podniosła, że niewykonanie prac remontowych może skutkować zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia; może być również przyczyną pożaru lub porażenia prądem. Wskazując na konieczność wykonania prac w celu zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznej, w tym zapewnienia ciągłości zasilania mieszkańców okolicznych miejscowości, Spółka wniosła
o wydanie decyzji zezwalającej jej na czasowe zajęcie nieruchomości w celu wykonania niezbędnych prac.

Z załączonego do wniosku protokołu i opisu przedstawionego przez umocowanego przedstawiciela wnioskodawcy - pracownika biura projektowego inż. Tadeusza Wybraniec wynika, że przedmiotem wniosku jest nieruchomość gruntowa zabudowana, stanowiąca grunty orne i pastwisko z naniesieniami w postaci domu mieszkalnego jednorodzinnego i budynków gospodarczych, położona w miejscowości Borzechów Kolonia gm. Borzechów. Na dowód powyższego do wniosku dołączono mapę orientacyjną oraz mapę zarejestrowaną
w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatowego w Lublinie pod nr 2014.1329 dnia 5 marca 2014 r.

PGE w dniu 29 sierpnia 2013 r. w oparciu o dane z wypisu z rejestru gruntów wysłała do podpisania umowę na udostępnienie terenu do Pani Janiny Kieliszek. Korespondencja wróciła z adnotacją „adresat zmarł”. Pracownicy biura projektowego ustalili, że potencjalnymi spadkobiercami nieruchomości są jej dzieci: Adam Kieliszek – obecny użytkownik nieruchomości, Janusz Kieliszek oraz Alicja Jarzyna. We wrześniu 2013 r. upoważniony projektant biura projektowego przeprowadził negocjacje z w/w osobami w celu uzyskania zgody na wymianę przewodów linii napowietrznej na działce 561. W wyniku tych negocjacji umowę podpisał jedynie Pan Janusz Kieliszek. Z pozostałymi osobami prowadzono dalsze negocjacje, które jednak zakończyły się niepowodzeniem. (protokoły
z negocjacji dołączone zostały do wniosku)

W myśl przepisów, zanim w stosunku do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym wszczęte zostanie postępowanie, uprzednio Starosta Lubelski w dniu 8 kwietnia 2014 r. podał do publicznej wiadomości o zamiarze wszczęcia postępowania w sprawie zobowiązania właściciela do udostępnienia nieruchomości oznaczonej jako nr 561 (obr.8, ark.1), położonej w miejscowości Borzechów Kolonia, gm. Borzechów w celu dokonania czynności związanych z remontem napowietrznej linii energetycznej nN, polegającej na wymianie istniejących przewodów typu Al. na przewód AsXSn. Poinformował ponadto, że w ewidencji gruntów jako właścicielka działki nr 561 wpisana jest Pani Janina Kieliszek, która nie żyje. W związku z powyższym osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do w/w nieruchomości, winny zgłosić się wraz z tytułem własności do przedmiotowej nieruchomości w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się tego ogłoszenia do Starostwa Powiatowego w Lublinie. Ogłoszenie, o którym mowa Starosta Lubelski wywiesił na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Lublinie, zamieścił na stronie internetowej tut. Urzędu na elektronicznej tablicy ogłoszeń i na BIP oraz w Gazecie Wyborczej.

W ciągu wskazanego w ogłoszeniu terminu nikt nie zgłosił się do tut. Organu w przedmiotowej sprawie. Po jego upływie wszczęte zostało postępowanie administracyjne dot. wydania decyzji o zobowiązaniu właściciela do udostępnienia nieruchomości. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania przesłane zostało również do potencjalnych spadkobierców Pana Adama Kieliszek, Pana Janusza Kieliszek oraz Pani Alicji Jarzyna.

Na rozprawę nie stawiła się Pani Alicja Jarzyna ani Pan Adam Kieliszek mimo odbioru korespondencji. Pan Janusz Kieliszek nie podjął podwójnie awizowanej przesyłki. Pełnomocnik wnioskodawcy Piotr Sosnowski podtrzymał wniosek o zobowiązanie do udostępnienia nieruchomości i oświadczył, iż roboty dotyczą wymiany przewodów z nieizolowanych aluminiowych na izolowane aluminiowe, trasa przebiegu linii napowietrznej pozostanie bez zmian a nowe przewody zostaną zamontowane na istniejących słupach. Przewidywany czas wykonania wskazanych robót na przedmiotowej działce wynosi od 1 do 2 dni. Umocowany przedstawiciel biura projektowego poinformował ponadto, że jedynie brak zgody na wejście na działkę ew. 561 wobec jednomyślnej zgody pozostałych właścicieli działek uniemożliwia wykonanie prac remontowych.

W piśmie z dnia 10 czerwca 2014 r. wnioskodawca wniósł o nadanie niniejszej decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Pismem z dnia 2 lipca 2014 r. zawiadomiono stronę o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie.

Zgodnie z art. 124b ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, w drodze decyzji zobowiązuje właściciela, użytkownika wieczystego lub osobę, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości do udostępnienia nieruchomości w celu wykonania czynności związanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń, nienależących do części składowych nieruchomości, służących do przesyłania
lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń, a także usuwaniem
z gruntu tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów, jeżeli właściciel, użytkownik wieczysty lub osoba, której przysługują inne prawa rzeczowe do nieruchomości nie wyraża na to zgody. W przypadku nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, tak jak to ma miejsce w przedmiotowej sprawie również ma zastosowanie art. 124b w powiązaniu z art. 114 ust. 3 i ust. 4.

W rozpatrywanej sprawie Spółka zwróciła się do Starosty Lubelskiego o zobowiązanie właściciela działki nr 561 do jej udostępnienia celem dokonania remontu polegającego na wymianie linii elektroenergetycznej napowietrznej nie izolowanej typu Al. 25mm2 na przewód izolowany typu AsXSn, należącej do Spółki. Jak wynika z treści wniosku oraz załączonych do niego uwarunkowań techniczno-ekonomicznych, z uwagi na stan techniczny linii wybudowanej w 1978 r. przewidziano wymianę przewodów z zachowaniem istniejącej podbudowy linii wykonanej ze słupów na żerdziach typu E i ŻN. Istniejąca linia napowietrzna przewidziana do przebudowy w zakresie wymiany przewodów typu Al. na przewód AsXSn zasila odbiorców zamieszkałych na terenie miejscowości Borzechów kolonia i Kępa Borzechowska gm. Borzechów i zlokalizowana jest na działkach nr 694, 563, 562, 561, 558, 560, 564/4, 566/2, 566/3, 695 obręb 8 Borzechów kolonia i na działkach nr 111/5, 241/2, 609 obręb 7 Kępa Borzechowska. Na przebudowę linii uzyskano zgody wszystkich właścicieli nieruchomości z wyjątkiem właścicieli działki nr 561. Trasa linii nie ulega zmianie w związku z czym nie powoduje zmiany sposobu zagospodarowania działek, a co za tym idzie nie ma przeciwskazań technicznych do jej lokalizacji. Nie ma więc też strat spowodowanych uniemożliwieniem innego niż dotychczas funkcjonowania działki. Dodatkowo wymiana istniejących gołych przewodów na przewód izolowany poprawi bezpieczeństwo w zakresie ochrony pożarowej i od porażeń prądem elektrycznym.

Jak wynika ze stanowiska Spółki przedstawionego w toku postępowania, wymagana jest wymiana starych nieizolowanych przewodów aluminiowych bez zmiany przebiegu trasy na przedmiotowej działce w pasie pod przebiegiem przewodów poszerzonym o 1,5 m
z każdej strony, wskazanej na mapie załączonej do wniosku kolorem żółtym. Orientacyjny czas wykonania prac wynosi ok. 1 do 2 dni.

W ocenie organu I instancji dokonanie ww. czynności związanych z remontem napowietrznej linii energetycznej nN, jest niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa związanego z funkcjonowaniem sieci elektroenergetycznej, w tym zapewnienia ciągłości zasilania mieszkańców okolicznych miejscowości, a także ze względu na zagrożenia dla życia, zdrowia ludzkiego oraz mienia, w tym również bezpieczeństwo w zakresie ochrony pożarowej i od porażeń prądem elektrycznym. Jak bowiem wynika z przeprowadzonego postępowania, wybudowana w 1978 roku nieizolowana linia napowietrzna jest przestarzała.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że dokonanie prac konserwacyjnych linii elektroenergetycznej polegających na wymianie starych nieizolowanych przewodów jest konieczne i uzasadnione.

Wobec braku uzyskania zgody właściciela działki nr 561 (nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym) na wejście na grunt i dokonanie wymiany nieizolowanych przewodów aluminiowych na izolowane przewody typu AsXSn przez pracowników Spółki, konieczne stało się wydanie decyzji o zobowiązaniu właściciela do udostępnienia nieruchomości.

Ustanawiając obowiązek udostępnienia nieruchomości na czas trzech miesięcy organ I instancji wziął pod uwagę konieczność wyłączenia sieci poprzedzonego powiadomieniem odbiorców energii elektrycznej, z odpowiednim wyprzedzeniem, czas niezbędny
na zorganizowanie i przeprowadzenie prac na działce, z uwzględnieniem możliwego niekorzystnego wpływu warunków atmosferycznych.

Zgodnie z art. 124b ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, za udostępnienie nieruchomości oraz szkody powstałe na skutek czynności związanych z konserwacją linii elektroenergetycznej, przysługuje odszkodowanie w wysokości uzgodnionej między właścicielem działki nr 561 a PGE Dystrybucja SA. Jeżeli do takiego uzgodnienia nie dojdzie w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym upłynął termin udostępnienia nieruchomości określony w niniejszej decyzji, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia odszkodowania.

Wobec przytoczonych powyżej faktów i przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania
do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
 
 
Powrót