Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja IGM.6821.116.2015.MR z dn. 24 maja 2016 r.

25-05-2016

 

Lublin, dnia 24 maja 2016 r.

IGM.6821.116.2015.MR

 

Decyzja

 

Na podstawie art. 124, art. 124a, art. 114 ust. 3 i 4, art. 115 ust. 3 i art. 118a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r.   poz. 1774, z późn. zm.) w związku z art. 6 pkt 2 tej ustawy oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) – po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej   przez pełnomocnika - radcę prawnego Krzysztofa Kondeja, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 274 (obręb 20), położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów, poprzez udzielenie zezwolenia na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji: Poniatowa – Nałęczów” 

 

orzekam:

 

I. Ograniczyć sposób korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 274, obręb 20 (KW LU1O/00021188/8), położonej  w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów, poprzez zezwolenie PGE Dystrybucja S.A. na realizację inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji: Poniatowa – Nałęczów” polegającej na przebudowie napowietrznej linii energetycznej 110 kV poprzez przeciągnięcie przewodów fazowych AFL-6 240 mm2 i odgromowych OPGW 48J.

 

 1. Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, o której mowa w pkt I polega na udostępnieniu PGE Dystrybucja S.A. działki nr 274 w części oznaczonej na mapie stanowiącej załącznik do niniejszej decyzji (mapa zaewidencjonowana w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Lubelskiego pod nr P.0609.2015-4685) symbolami A,B,C,D,A o pow. 309 m2 celem trwałego zajęcia pod elementy napowietrznej sieci elektroenergetycznej.

 

III. PGE Dystrybucja S.A. jest uprawniona mocą niniejszej decyzji do wejścia na część nieruchomości o której mowa w pkt II decyzji, w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii sieci elektroenergetycznej.

 

IV. PGE Dystrybucja S.A. zobowiązana jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego, niezwłocznie po wybudowaniu linii elektroenergetycznej w obszarze  w/w nieruchomości.

 

V. W przypadku, jeżeli przywrócenie nieruchomości do stanu poprzedniego jest niemożliwe albo powoduje nadmierne trudności lub koszty, PGE Dystrybucja S.A. zobowiązana jest do inwentaryzacji szkód powstałych w wyniku działań prowadzonych w związku  z niniejszym zezwoleniem w formie protokólarnego ich opisu, dokonanego z udziałem rzeczoznawcy majątkowego oraz przedłożenia w tut. Starostwie protokołu w terminie dwóch miesięcy od zakończenia prac na nieruchomości wraz z opinią rzeczoznawcy majątkowego określającą wartość poniesionych szkód oraz wysokość ewentualnego zmniejszenia wartości nieruchomości.  

 

VI. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt V niniejszej decyzji, ustalenie odszkodowania za szkody i zmniejszenie wartości nieruchomości nastąpi w drodze decyzji Starosty Lubelskiego po przedstawieniu przez PGE Dystrybucja S.A. opinii rzeczoznawcy majątkowego. Ustalone odszkodowanie zostanie wpłacone do depozytu sądowego na okres 10 lat. 

 

VII. Ostateczna decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

 

 

Uzasadnienie

 

PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez radcę prawnego Krzysztofa Kondeja, wnioskiem z dnia 15 października 2015 r. zwróciła się do Starosty Lubelskiego   o ograniczenie sposobu korzystania z części nieruchomości położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów, oznaczonej jako działka nr 274, w związku z planowaną inwestycją pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110 kV relacji: Poniatowa – Nałęczów”. W treści wniosku wskazano zakres robót planowanych  na przedmiotowej nieruchomości, który obejmuje przeciągnięcie przewodów fazowych AFL-6 240 mm2 i odgromowych OPGW 48J skojarzonych ze światłowodem w obszarze o pow. 309 m2 oznaczonym na załączonej mapie symbolami A,B,C,D,A. 

Inwestor wniósł również o zobowiązanie właścicieli nieruchomości do utrzymania pasa technologicznego w stanie wolnym od zabudowań i trwałych ogrodzeń, z wyjątkiem łatwego do demontażu, lekkiego ogrodzenia bez stałych fundamentów znajdującego się w granicy działki, do niepowodowania istotnych zmian ukształtowania terenu oraz obowiązku niewykonywania nasadzeń drzew i krzewów przekraczających 2 m wysokości  oraz zezwolenia na usunięcie już istniejących drzew i krzewów.               

Do wniosku w przedmiotowej sprawie załączono uwierzytelnioną kopię ostatecznej decyzji nr 9/15 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 27 kwietnia 2015 r. znak: 7351.9.15 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, obejmującej m.in. działkę nr 274 położoną w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta. W/w decyzja dotyczy realizacji inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 110 kV z zachowaniem tej samej trasy i długości, co istniejąca i obecnie działająca linia relacji Poniatowa – Nałęczów. Przebieg trasy uwidoczniony został na załączniku graficznym do w/w decyzji.

W toku postępowania do materiału dowodowego włączono wyjaśnienia inwestora odnośnie wskazania podstawy prawnej dla zawartych we wniosku żądań dotyczących zobowiązania właściciela działki do utrzymywania pasa technologicznego w stanie wolnym od zabudowań i nasadzeń nieprzekraczających 2 m wysokości (pkt 2 lit. c i d wniosku  z dnia 24 sierpnia 2015 r.). W ocenie wnioskodawcy, przedstawione żądania znajdują oparcie w treści art. 124 ust. 1 i 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r., który to przepis zobowiązuje właściciela nieruchomości do udostępnienia jej inwestorowi w celu wybudowania sieci oraz do wykonania czynności związanych z konserwacją lub usuwaniem awarii linii. Zdaniem wnioskodawcy, nałożenie na właściciela nieruchomości obowiązków, o których mowa w pkt 2 lit. c i d wniosku, jest niezbędne dla zapewnienia inwestorowi poprawnego korzystania ze swych uprawnień wynikających z decyzji  o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości.

Z treści księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości wynika, że jej właścicielami są Michał Pomorski, Wawrzyniec Pomorski, Stanisława Żak oraz Małgorzata Jarosińska. W ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostę Lubelskiego, na podstawie przedłożonych dokumentów spadkowych, jako właścicieli nieruchomości ujawniono Zofię Filipiak, Małgorzatę Jarosińską, Wiesławę Michalską, Janinę Mirosław, Mariannę Muciek, Krystynę Ozimek, Eugeniusza Żak, Grzegorza Żak, Irenę Żak, Jana Żak, Stanisława Żaka, Magdalenę Żak-Szczypek, Tadeusza Pomorskiego i Krystynę Pomorską. Z dokumentów przekazanych przez Wójta Gminy Wojciechów oraz Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie wynika, że Eugeniusz Żak, Jan Żak oraz Krystyna Ozimek nie żyją. Z informacji posiadanych przez tut. organ nie wynika, by ustalono spadkobierców po w/w osobach. 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w dniu 17 grudnia 2015 r. Starosta Lubelski ogłosił zamiar wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z części działki nr 274 położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta. W przewidzianym prawem 2-miesięcznym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej działki po zmarłych współwłaścicielach. Wobec powyższego w dniu 25 lutego 2016 r. wszczęto postępowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części przedmiotowej działki w związku  z planowaną przebudową linii elektroenergetycznej.

W dniu 21 marca 2016 r. Starosta Lubelski zawiadomił o zakończeniu postepowania dowodowego prowadzonego w przedmiotowej sprawie. 

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego organ I instancji zważył co następuje.

 Zgodnie z treścią art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami  Starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, może ograniczyć, w drodze decyzji, sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie  i przeprowadzenie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów  i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody. Ograniczenie to następuje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. W rozumieniu art. 6  pkt 2 w/w ustawy budowa i utrzymywanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń  stanowi cel publiczny.

Jak ustalono w toku postępowania, zakres i lokalizacja planowanej inwestycji zgodna jest z ostateczną decyzją nr 9/15 Wójta Gminy Wojciechów z dnia 27 kwietnia 2015 r. znak: 7351.9.1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Celem realizacji  w/w przedsięwzięcia jest zwiększenie pewności zasilania, poprawy jakości energii dostarczanej do odbiorców oraz zmniejszenie zagrożenia przeciążeniami mogącymi powodować braki w dostawie energii elektrycznej. Planowana inwestycja o łącznej długości 19,295 km, obejmująca swym zasięgiem teren powiatu lubelskiego, puławskiego  i opolskiego, jako inwestycja liniowa o charakterze ponadlokalnym bez wątpienia służyć będzie interesom wspólnoty mieszkańców danego obszaru, wobec czego niewątpliwie stanowi realizację celu publicznego.

Wobec przytoczonych powyżej faktów i przepisów prawa, w ocenie organu I instancji wniosek PGE Dystrybucja S.A. w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów, oznaczonej jako działka nr 274, w związku  z planowaną inwestycją pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji: Poniatowa – Nałęczów” jest uzasadniony. Planowana inwestycja stanowi realizację celu publicznego, a lokalizacja jej przebiegu zgodna jest z decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Wobec faktu, iż przedmiotowa nieruchomość ma nieuregulowany stan prawny i niemożliwe jest uzyskanie zgody właściciela na przeprowadzenie w/w inwestycji, konieczne stało się ograniczenie sposobu korzystania z części działki nr 274 w drodze decyzji, zgodnie  z art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. 

Organ rozpatrujący sprawę nie uwzględnił wniosku PGE Dystrybucja S.A.  w części dotyczącej nałożenia na właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymania  pasa technologicznego sieci w stanie wolnym od zabudowań i trwałych ogrodzeń,  a także powstrzymania się od nasadzania drzew i krzewów o wysokości przekraczających 2 m (pkt 2 lit. c i d wniosku). W ocenie Starosty Lubelskiego nałożenie na właścicieli działki  w/w ograniczeń stanowiłoby nadmierną ingerencję w prawa właściciela działki,  która nie ma oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Decyzja wydana w trybie przepisu art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami winna precyzyjnie określać sposób uszczuplenia władztwa właściciela wyłącznie w zakresie niezbędnym do wykonania planowanej inwestycji. W związku z powyższym, wbrew twierdzeniom pełnomocnika wnioskodawcy, umieszczenie w przedmiotowej decyzji dodatkowych „nakazów i zakazów” wymienionych w pkt 2 lit. c i d wniosku Spółki nie znajduje uzasadnienia w regulacji art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Organ rozpatrujący sprawę nie jest uprawniony  do rozszerzenia, czy uzupełnienia zezwolenia przewidzianego w przywołanym wyżej przepisie, bowiem ingerencja w prawo własności poprzez ograniczenie sposobu korzystania  z nieruchomości może nastąpić wyłącznie w zakresie zezwolenia konkretnemu podmiotowi realizującemu cel publiczny na założenie i przeprowadzenie ciągów, urządzeń i przewodów na nieruchomości. Niemożliwe jest więc wprowadzanie dalej idących ograniczeń właścicielskich dotyczących np. niewykonywania w pasie technologicznym (pasie stałego ograniczenia) nasadzeń drzew i krzewów, czy zakazu wznoszenia budowli i ogrodzeń trwałych. Nałożenie takich obowiązków mogłoby nastąpić jedynie w drodze umowy zawartej z właścicielem nieruchomości na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia nieruchomości do stanu poprzedniego. Jeżeli okaże się  to niemożliwe albo spowoduje nadmierne trudności lub koszty, odszkodowanie za ewentualne szkody wyrządzone na nieruchomości zostanie ustalone w odrębnej decyzji po zakończeniu inwestycji.  Stosownie do art. 118a ust. 3 w/w ustawy, w przypadku ustalenia odszkodowania wpłacone ono zostanie do depozytu sądowego na okres 10 lat.  

Wobec przytoczonych powyżej faktów i przepisów prawa orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienia odwołania
do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni  od dnia jej doręczenia. 

 

Załącznik:

 1. mapa ograniczenia praw rzeczowych działki nr 274.

 

 

Otrzymują:

 1. R. pr. Krzysztof Kondej – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.
 2. Zofia Filipiak 
 3. Małgorzata Jarosińska
 4. Wiesława Michalska 
 5. Janina Mirosław
 6. Marianna Muciek
 7. Grzegorz Żak
 8. Irena Żak 
 9. Stanisław Żak
 10. Magdalena Żak-Szczypek
 11. Tadeusz Pomorski                      
 12. Krystyna Pomorska
 13. Nieustalone strony postepowania zawiadomione w trybie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego w związku z art. 118a ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji wywieszone na:

- tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie,

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojciechów,

- stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

 1. a/a
Powrót