Elektroniczna tablica ogłoszeń

Zdjęcie Artykułu

Decyzja IGM.6821.116.2015.MR z dn. 24 maja 2016 r. (KW LU1O/00021188/8)

25-05-2016

Lublin, dnia 24 maja 2016 r.

IGM.6821.116.2015.MR

 

 

Decyzja

 

Na podstawie art. 124 ust. 1a i art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) oraz art. 104 i art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) – po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. reprezentowanej przez pełnomocnika - radcę prawnego Krzysztofa Kondeja w sprawie wydania zezwolenia na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 274, obręb 20 (KW LU1O/00021188/8), położonej w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów, w związku z planowaną realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji: Poniatowa – Nałęczów”

 

orzekam:

 

I. Zezwolić na niezwłoczne zajęcie części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 274, obręb 20 (KW LU1O/00021188/8), położonej  w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów w części oznaczonej na mapie zaewidencjonowanej pod nr P.0609.2015-4685 w ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego prowadzonego przez Starostę Lubelskiego symbolami: A,B,C,D,A o pow. 309 m2, w związku z decyzją Starosty Lubelskiego z dnia 24 maja 2016 r. znak: IGM.6821.116.2015.MR o udzieleniu PGE Dystrybucja S.A. zezwolenia na przebudowę napowietrznej linii energetycznej 110 kV przebiegającej przez w/w nieruchomość. 

 

II. Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

 

 

Uzasadnienie

 

Wnioskiem z dnia 15 października 2015 r. PGE Dystrybucja S.A. reprezentowana przez radcę prawnego Krzysztofa Kondeja zwróciła się do Starosty Lubelskiego o wydanie decyzji w przedmiocie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości  o nieuregulowanym stanie prawnym, oznaczonej jako działka nr 274, położonej  w miejscowości Wojciechów Kolonia Piąta, gmina Wojciechów, w związku z planowaną realizacją inwestycji pod nazwą: „Przebudowa istniejącej linii napowietrznej 110kV relacji: Poniatowa – Nałęczów”

Decyzją z dnia 24 maja 2016 r. znak: IGM.6821.116.2015.MR Starosta Lubelski, uwzględniając powyższy wniosek ograniczył sposób korzystania z części w/w nieruchomości na podstawie art. 124 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

W treści wniosku wszczynającego postępowanie w w/w sprawie inwestor, powołując się na interes społeczny oraz ważny interes strony wystąpił również o wydanie decyzji zezwalającej na niezwłoczne zajęcie przedmiotowej nieruchomości i nadanie tejże decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności. 

W uzasadnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał na fakt, że przeprowadzenie powyższej inwestycji kwalifikowane jest jako inwestycja celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym. Całkowita długość przebudowywanej linii wyniesie 19,295 km i przebiegać będzie przez obszary należące do 3 powiatów: puławskiego, lubelskiego i opolskiego. Dzięki realizacji tej inwestycji na w/w obszarze dojdzie do zwiększenia pewności zasilania, poprawy jakości energii dostarczanej do odbiorców oraz zmniejszenia zagrożenia przeciążeniami linii mogącymi powodować braki w dostawie energii elektrycznej. Budowa linii poprawi także niezawodność sieci dystrybucyjnej oraz ułatwi przeciwdziałanie skutkom poważnych awarii systemu energetycznego, jakie mogą być następstwem różnych zdarzeń losowych. Wnioskodawca podniósł również fakt, że poprawa warunków oraz pewności zasilania to także szansa na pozyskanie nowych inwestorów i w konsekwencji stworzenie nowych miejsc pracy.

Ponadto, wnioskodawca wskazał ważny interes, jakim w okolicznościach niniejszej sprawy jest terminowa realizacja inwestycji przez PGE. Podniósł, że modernizacja, budowa i eksploatacja sieci przesyłowych jest głównym przedmiotem działalności gospodarczej prowadzonej przez PGE jako spółki będącej w większości własnością Skarbu Państwa. Wnioskodawca, jako inwestor przedsięwzięcia, w realizację tej inwestycji zaangażował ogromne nakłady finansowe, a opóźnienia realizacji inwestycji mogą poważnie godzić w podstawy ekonomiczne Wnioskodawcy. Nie bez znaczenia pozostaje również fakt, iż PGE, na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 31 sierpnia 2010 r.,  jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i na PGE ciążą obowiązki wynikające z ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne. Realizacja przedmiotowej inwestycji jest wypełnianiem przez PGE nałożonych na nią przez ustawodawcę zadań, a opóźnienia w realizacji inwestycji, w tym nieterminowe oddanie linii do eksploatacji, może zostać uznane za naruszenie tych ustawowych obowiązków.   

Zgodnie z art. 124 ust. 1a ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadkach określonych w art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego lub uzasadnionych ważnym interesem gospodarczym starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej,  na wniosek podmiotu, który będzie realizował cel publiczny, udziela w drodze decyzji zezwolenia na niezwłoczne zajęcie nieruchomości po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 124 ust. 1. Decyzji o niezwłocznym zajęciu nieruchomości nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Przypadki wskazane w art. 108 Kpa to względy ochrony zdrowia lub życia ludzkiego, zabezpieczenia gospodarstwa narodowego przed ciężkimi stratami bądź też inny interes społeczny lub wyjątkowo ważny interes strony.

W ocenie organu I instancji okoliczności, na które powołuje się wnioskodawca zasługują na uwzględnienie i stanowią zarówno ważny interes społeczny – korzyści  dla mieszkańców 3 powiatów w zakresie bezpiecznej i stabilnej sieci elektroenergetycznej, jak i ważny interes strony – terminowość realizacji przedsięwzięcia i w konsekwencji wypełnianie swoich ustawowych zadań. 

Biorąc pod uwagę powyższe orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania
do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Lubelskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. 

 

 

Załącznik:

 1. mapa ograniczenia praw rzeczowych działki nr 274.

 

 

Otrzymują:

 1. R. pr. Krzysztof Kondej – pełnomocnik PGE Dystrybucja S.A.
 2. Zofia Filipiak 
 3. Małgorzata Jarosińska
 4. Wiesława Michalska 
 5. Janina Mirosław
 6. Marianna Muciek
 7. Grzegorz Żak
 8. Irena Żak 
 9. Stanisław Żak
 10. Magdalena Żak-Szczypek
 11. Tadeusz Pomorski                      
 12. Krystyna Pomorska
 13. Nieustalone strony postepowania zawiadomione w trybie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego w związku z art. 118a ustawy o gospodarce nieruchomościami poprzez obwieszczenie o wydaniu decyzji wywieszone na:

- tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lublinie,

- tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wojciechów,

- stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego w Lublinie. 

 1. a/a
Powrót