Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych:

Zasady oraz tryb działania Biura Rzeczy Znalezionych reguluje Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. z 2015 r., poz. 397). Na terenie Powiatu Lubelskiego zadania te realizuje Wydział Organizacyjny, Referat ds. Organizacyjnych, Obywatelskich i Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Lublinie (ul. Spokojna 9, pokój nr 204a, nr tel. 81 52 86 609).

Biuro czynne jest w godzinach pracy Starostwa: poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek: 7:30 - 15:30.

Biuro Rzeczy Znalezionych odpowiedzialne jest za przyjmowanie odnalezionych rzeczy, ich przechowywanie i poszukiwanie osób uprawnionych do ich odbioru. Biuro Rzeczy Znalezionych Starostwa Powiatowego w Lublinie przyjmuje zawiadomienie o znalezieniu rzeczy na terenie Powiatu Lubelskiego lub od mieszkańca Powiatu Lubelskiego (zwanego dalej - znalazcą). Biuro może odmówić przyjęcia rzeczy, której szacunkowa wartość nie przekracza 100 złotych. W przypadku odmowy przyjęcia rzeczy znalazca może postąpić z rzeczą według swojego uznania. Biuro nie może odmówić przyjęcia rzeczy o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej. Gdy rzecz znaleziona jest zabytkiem lub materiałem archiwalnym i stała się własnością Skarbu Państwa, znalazcy przysługuje nagroda.

Osoba, która znalazła broń, amunicję, materiały wybuchowe albo dowód osobisty lub paszport, niezwłocznie oddaje rzecz najbliższej jednostce organizacyjnej Policji, a jeżeli oddanie rzeczy wiązałoby się z zagrożeniem życia lub zdrowia – zawiadamia o miejscu, w którym rzecz się znajduje. Natomiast, kto znalazł rzecz w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności albo środku transportu publicznego, zobowiązany jest oddać rzecz zarządcy budynku, pomieszczenia albo środka transportu publicznego.

Jeżeli osoba uprawniona do odbioru rzeczy i jej adres zamieszkania albo siedziby zostanie ustalony, Biuro Rzeczy Znalezionych wzywa niezwłocznie tę osobę do odbioru rzeczy. W przypadku, gdy osoba uprawniona do odbioru depozytu jest nieznana bądź brak jest możliwości wezwania jej do odbioru depozytu a wartość szacunkowa rzeczy przekracza 100 zł, ogłoszenie o jego znalezieniu wywieszane jest na tablicy informacyjnej (I piętro, budynek główny Starostwa) przez okres 1 roku licząc od daty znalezienia rzeczy oraz zamieszcza się ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.splublin.bip.lubelskie.pl w zakładce: Załatwianie spraw /Biuro Rzeczy Znalezionych. W sytuacji, gdy wartość szacunkowa rzeczy przekracza 5 000 zł, Biuro Rzeczy Znalezionych zamieszcza również ogłoszenie w dzienniku o zasięgu lokalnym lub ogólnopolskim.

Znalazca przechowujący rzecz, który uczynił zadość swoim obowiązkom, może żądać znaleźnego w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy, jeżeli zgłosił swoje roszczenie najpóźniej w chwili wydania rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru. W przypadku gdy rzecz nie jest przechowywana przez znalazcę, znalazca może zastrzec wobec przechowującego, że będzie żądał znaleźnego. W takim przypadku Biuro zawiadamia znalazcę o wydaniu rzeczy osobie uprawnionej do jej odbioru oraz o jej adresie zamieszkania albo siedziby. Znalazca może zgłosić żądanie znaleźnego w terminie miesiąca od dnia zawiadomienia go o wydaniu rzeczy. Biuro informuje o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy.

Rzecz znaleziona, która nie zostanie przez osobę uprawnioną odebrana w ciągu roku od dnia doręczenia jej wezwania do odbioru, a w przypadku niemożności wezwania – w ciągu dwóch lat od dnia jej znalezienia, Biuro zawiadamia o tym znalazcę oraz wzywa go do odbioru rzeczy w terminie, nie krótszym niż 2 tygodnie, z pouczeniem, że w przypadku nieodebrania rzeczy w tym terminie jej właścicielem stanie się Powiat Lubelski.


Zadania biura rzeczy znalezionych na terenie Miasta Lublina realizuje:

Wydział Organizacji Urzędu Miasta Lublin
ul. Dolna 3-Maja 5, pokój nr 3 (parter), tel. 81 466 1245, 20-079 Lublin