Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku szóstej kadencji, działająca na terenie powiatu lubelskiego, została utworzona na podstawie Zarządzenia nr 14/2018 Starosty Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji na lata 2018-2020. Zmieniona Zarządzeniem nr 54/219 Starosty Lubelskiego z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 14/2018 Starosty Lubelskiego z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji na lata 2018-2021.

Zadania Komisji określa art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z poźn. zm.).

Skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji, utworzonej na lata 2018-2021:

1. Przewodniczący: Zdzisław Antoń – Starosta Lubelski.

2. Członkowie:

1) Konrad Banach – Radny Powiatu Lubelskiego;

2) Sylwia Pisarek-Piotrowska – Radna Powiatu Lubelskiego;

3) Marta Krzyżak  – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Starostwa Powiatowego w Lublinie;

4) Krzysztof Kozieł – Naczelnik Wydziału Komunikacji, Transportu i Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Lublinie;

5) Jacek Figarski – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie;

6) Agnieszka Falandysz – Komendant Komisariatu Policji w Bełżycach;

7) Marek Opaliński – Komendant Komisariatu Policji w Bychawie;

8) Paweł Majka – Prokurator Rejonowy w Lublinie;

3. Uczestnik z głosem doradczym – Marek Fiutka – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.