Moje ambicje – moja przyszłość

Projekt „Moje ambicje – moja przyszłość” realizowany na podstawie umowy nr 436/POKL.09.02.00-06-079/10-00 zawartej w dniu 18 listopada 2010 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie od 28 stycznia 2011 roku do 27 stycznia 2013 roku.
 
Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubelski, zgodnych z potrzebami rynku pracy, a w szczególności:
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych i językowych,
 • zwiększenie umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych w praktycznych sytuacjach zawodowych w oparciu o nowoczesny sprzęt i bazę techniczno – technologiczną,
 • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez programowe rozwojowe szkół.
Projekt dotyczy również podniesienia jakości kształcenia nauczycieli zgodnych z wymogami współczesnej gospodarki regionu w ramach prowadzonych szkoleń.

Ogółem, w ramach projektu, zostanie objętych wsparciem 47nauczycieli i 920 uczniów (z klas I - IV) uczęszczających do 11 szkół zawodowych w ramach 6 Zespołów Szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski:
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie (160 uczniów),
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach (120 uczniów),
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej (100 uczniów),
 • Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach (190 uczniów),
 • Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Bełżycach (150 uczniów),
 • Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli (200 uczniów).
 • Zakłada się, że wsparciem zostanie objętych około 40% kobiet i około 60% mężczyzn.
W ramach projektu przewiduje się podjęcie następujących działań:
 • przeszkolenie nauczycieli z zakresu nowoczesnych metod nauczania, biznesu i marketingu i spawalnictwa
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego i języka polskiego przygotowujące do matury,
 • Warsztaty Grafiki Komputerowej wykraczające poza program nauczania, opierające się na technologii ICT pozwolą nabyć umiejętności projektowania i implementowania witryn internetowych,
 • ABC małego biznesu - pozyskanie wiedzy z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy uczestnik, w ramach kursu nabędzie umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne – nadające dodatkowe uprawnienia, prowadzone w ramach: Pracowni inseminacji matek pszczelich potwierdzone certyfikatem o nabytych umiejętnościach; Szkolnej Pracowni Diagnostyki; Pracowni symulacyjnej; Warsztatów spawalniczych z egzaminem zewnętrznym z uzyskaniem świadectwa w języku polskim i angielskim oraz książeczki spawacza,
 • współpraca szkół z pracodawcami w ramach praktyk zawodowych m.in. w zakładach gastronomicznych, hotelach, zakładach diagnostycznych na terenie Lublina, powiatu oraz poza regionem. Wszyscy uczestnicy otrzymają opinię i zaświadczenie o dobyciu praktyki.
Na zakończenie projektu zostanie sporządzony raport ewaluacyjny podsumowujący realizację projektu wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwości upowszechniania alternatywnych form edukacji.

Wydatki poniesione w ramach projektu opiewać będą na sumę 1 961 378, 00 zł, w tym 12% wkładu własnego Powiatu Lubelskiego: 235 365, 36 zł.
Strona internetowa projektu: www.mojeambicje.info.pl

Pliki do pobrania: