Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa...

 
Chcemy czy nie, funkcjonujemy w społeczeństwie informacyjnym, w którym nasze życie coraz bardziej zależy od komputerów. To radykalnie zmienia sposób, w jaki uczymy się, pracujemy czy wypoczywamy. Dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle informatycznym i telekomunikacyjnym w sposób gwałtowny i nieodwracalny zmieniają nie tylko gospodarkę, ale przede wszystkim nasze własne życie.
 
Wychodząc naprzeciw tym zmianom Powiat Lubelski oraz 15 Gmin Powiatu Lubelskiego rozpoczął realizacje projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne.
 
W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz wybudowana lub zmodernizowana sieć komputerowa w urzędach jak również zostanie dokonana integracja poszczególnych oprogramowań, najważniejszym jednak produktem tego projektu z punktu widzenia mieszkańca jest portal www który oprócz szerokiej funkcji informacyjnej będzie spełniał rolę komunikacyjną pomiędzy mieszkańcem a urzędem . Portal ten stworzy możliwość wypełniania wniosku on – lane przesłania go do danej gminy, a przede wszystkim śledzenia stanu załatwiania swojej sprawy.
 
Dofinansowanie do projektu wynosić będzie 6 299 294,37 natomiast całkowita wartość to kwota 7410934,57 zł.
 

PRZYGOTOWANIA DO PROJEKTU

Informatyzacja stwarza dla urzędu szereg nowych możliwości. Internet pozwala na szybkie komunikowanie się jednostek, przesyłanie dokumentów i wydawanie decyzji na odległość. Pozwala również na prezentację najważniejszych informacji na własnych stronach internetowych czy też w zakładce BIP. To wszystko sprzyja poprawie i zwiększeniu efektywności obsługi klientów. Głównym celem informatyzacji urzędu jest udostępnienie usług on-line administracji samorządowej oraz wzrost dostępności publicznych zasobów cyfrowych w Internecie.

Prace przygotowawcze nad realizacją projektu, pn „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa Informacyjnego w Powiecie Lubelskim” trwają już od 2007 roku. W celu realizacji projektu w lipcu 2008 r. została podpisana umowa partnerska pomiędzy Powiatem Lubelskim, a gminami Bełżyce Borzechów, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna Jastków Konopnica, Krzczonów, Niedrzwica Duża, Strzyżewice Wojciechów, Wólka, Wysokie Zakrzew.

W 2008 roku we wszystkich urzędach  gmin został przeprowadzony audyt, który miał na celu określić zapotrzebowanie jednostek zarówno pod względem zapotrzebowania na sprzęt jak również na wykonanie sieci LAN. Następnie w tym samym roku zostało opracowane studium wykonalności projektu.

W odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Lubelskiego został złożony przez Powiat Lubelski w dn. 2 lipca 2009 r. wniosek o dofinansowanie projektu. Po dokonaniu oceny, wniosek otrzymał dofinansowanie w kwocie  7 410 934,57 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV Społeczeństwo Informacyjne, w ramach Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne, co stanowi 85 % wartości projektu.

Wkład własny jest współfinansowany przez partnerów projektu proporcjonalnie do rzeczowego zakresu projektu danej strony porozumienia. Umowa na dofinansowanie  projektu została podpisana 30 czerwca 2010 r.

 

CELE  I PRODUKTY PROJEKTU

Głównym celem projektu jest budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim

Wnioskowany projekt oprócz osiągnięcia celów, które można wyrazić w wartościach pieniężnych, realizował będzie również następujące cele:

 • Udostępnienie pracownikom Urzędów Gminy oraz Starostwa Powiatowego zintegrowanego systemu informatycznego obsługującego procesy administracyjne wraz z modułem  komunikacji elektronicznej z mieszkańcami.
 • Udostępnienie możliwości składania wniosków w sprawach indywidualnych mieszkańcom 24 g/dobę 7 dni w tygodniu.
 •  Uzyskanie kompletności i spójności systemów informatycznych obsługujących urzędy w Gminach i Starostwie Powiatowym.
 •  Zautomatyzowanie wymiany danych między elementami systemu informatycznego w starostwie.
 •  Utworzenie i udostępnienie w Gminach elementów systemu GIS oraz zakup odpowiedniego oprogramowania do przeglądania map cyfrowych GIS udostępnionych przez Starostwo Powiatowe w Lublinie. Ponadto w ramach projektu zaplanowano rozszerzanie bazy danych mapy numerycznej otrzymanej ze Starostwa Powiatowego o dane dotyczące planowania przestrzennego (nałożenie map planów przestrzennych na mapę zasadniczą geodezyjną ze Starostwa Powiatowego), dane ewidencyjne dotyczące ulic i dróg gminnych, dane dotyczące parametrów sieci wod.-kan. i sieci ciepłowniczej, innych sieci i urządzeń dotychczas nie naniesionych przez powiatową obsługę geodezyjną. 
 • Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań w sferze telekomunikacji – wykorzystanie technologii Voice over Internet Protocol (VoIP) .
 • Modernizacja i standaryzacja platformy oprogramowanie i sprzętu IT JST powiatu lubelskiego.

W wyniku realizacji projektu osiągnięte zostaną następujące rezultaty:

 • Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji i usług teleinformatycznych (szt.) – 16
 • Liczba osób, które uzyskały możliwość używania podpisu elektronicznego (osoby) – 27
 • Liczba obywateli korzystających z udostępnionych rejestrów publicznych (osoby) – 9996
 • Liczba osób korzystających z usług on-line (osoby) – 48651
 • Liczba użytkowników, którzy objęci są systemem identyfikacji (osoby) – 626
 • Liczba wdrożonych platform serwerowych (szt.) – 13
 • Ilość portali umożliwiającej kontakt on-line (szt.) – 1
 • Liczba partnerów/podmiotów projektu korzystających z systemu (szt.) – 16
 • Ilość mieszkańców objętych systemem (osoby) – 143466
 • Liczba użytkowników nowo wybudowanej sieci (szt.) – 546
 • Liczba jednostek publicznych  podłączonych do szerokopasmowego internetu (szt.) – 16
 • Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.) – 0

W odniesieniu do bezpośrednich beneficjentów realizacja projektu przyczyni się do rozwiązania następujących problemów:

- częsta awaryjność sprzętu, konieczność wymiany szybko zużywających się elementów,

- rosnące oczekiwania mieszkańców, związane z podnoszeniem jakości usług i lepszym dostępem do nich

- brak możliwości precyzyjnego określenia etapu stanu sprawy

 

REALIZACJA PROJEKTU

Konsorcjum składające się z firm  Asseco Business Solutions, E-Studio Software, SIM Spółka Inżynierów wszystkie firmy z Lublina oraz firmy Otago z Gdańska i Infobox z Cieszyna złożyło najlepszą ofertę w przetargu organizowanym przez zarząd Powiatu w Lublinie na realizację projektu pt. "Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim”

Mimo, że przetarg miał charakter otwarty konsorcjum, na czele którego stoi giełdowa spółka, jako jedyne złożyło ofertę. Jej wartość to 6,5 mln zł.

W dniu 4 listopada 2010 Starosta Lubelski Paweł Pikula oraz Wojciech Barczentewicz – Wiceprezes Zarządu i Mariusz Lizon – Członka Zarządu firmy Asseco Business Solutions S.A podpisali umowę na realizację projektu.

Projekt obejmuje wdrożenie następujących zadań:

1. Dostawę sprzętu i oprogramowania: stacje robocze z monitorami oraz systemem operacyjnym i oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, komputery przenośne wraz z systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym i antywirusowym, kamery i aparaty fotograficzne, serwery wraz z systemem backupu, UPS-y, urządzenia peryferyjne, Infokioski, projektory multimedialne.

2. Budowa sieci LAN i modernizacja serwerowni ta zadanie wykonane za blisko 1 mln. złotych, nie należy przy tym zapominać, że na potrzeby projektu zainstalowano wyodrębnioną serwerownię ponieważ w założeniach projektowych oprócz obszernej bazy danych przewidziany jest portal internetowy. W sumie wybudowani 12 km sieci a 1 km zmodernizowano.

3. Wdrożenie systemu świadczenia usług publicznych zadanie to obejmuje głównie zakup i uruchomienie elektronicznych rozwiązań służących do poprawy obsługi mieszkańca i usprawnienia pracy wewnątrz urzędu SA to między innymi elektroniczna skrzynka podawcza, elektroniczny obiegu dokumentów, wdrożenie systemu elektronicznych formularzy zintegrowanego z ESP i elektronicznym obiegiem dokumentów umożliwiającego załatwianie spraw on-line, uruchomienie lokalnego centrum certyfikacyjnego, realizowałoby usługę bezpłatnego udostępnienia certyfikatów niekwalifikowanych interesantom jednostek samorządowych,

4. Uruchomienie telecentrów i bezpłatnych punktów dostępu do internetu. Zapewnienie dostępu do Internetu jest koniecznym warunkiem rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Z wielu powodów nie wszyscy mieszkańcy będą mieli możliwość skorzystania z Internetu, dlatego istotną rolę będą stanowiły Publiczne Punkty Dostępu do Internetu czyli placówki wyposażone w stanowiska komputerowe ze stałym łączem internetowym, będą to tzw. multimedialne kioski internetowe z możliwością bezpłatnego przeglądania stron internetowych i obsługą poczty elektronicznej; Dostęp do Internetu będą ułatwiały także HOT SPOTY czyli punkty, w których można bezprzewodowo połączyć się z internetem. Na terenie powiatu takich punktów będzie około 22

 5. Integracja oprogramowania to innowacyjny system działający na zasadzie brokera integrującego, mający na celu zintegrowanie wszystkich baz danych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe z bazami Gminy tak aby szybko i sprawnie przesyłać potrzebne dane omijając tym samym drogę papierową wymiany tych dokumentów.

 6. Wdrożenie systemów w poszczególnych jednostkach nowo powstałe oprogramowanie będzie wdrożone u wszystkich partnerów w projekcie.

 7. Multimedialny portal WWW – najważniejszym jednak produktem tego projektu z punktu widzenia mieszkańca jest portal www który oprócz szerokiej funkcji informacyjnej będzie spełniał rolę komunikacyjną pomiędzy mieszkańcem a urzędem . Portal ten stworzy możliwość wypełniania wniosku on – lane przesłania go do danej gminy, a przede wszystkim śledzenia stanu załatwiania swojej sprawy.

 

PROMOCJA PROJEKTU

W ramach projektu prowadzone są również liczne działania promocyjne pierwszym takim elementem było postawienie przy siedzibie Starostwa Powiatowego tablicy informacyjnej a także u partnerów małych tablic informacyjnych.

Konferencja promująca projekt

Projekt Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim jest na półmetku realizacji. Właśnie z tego powodu w dniu 9 marca 2011 r. odbyła się konferencja promująca ten projekt.

Na konferencji oprócz lokalnych władz, przedstawicieli samorządów oraz pracowników współpracujących bezpośrednio przy realizacji projektu obecni byli również przedstawiciele firm realizujących poszczególne zadania w projekcie Firma Studio

Na konferencji podkreślono przede wszystkim fakt ze podejmowane działania mające na celu integrację baz danych na szczeblu powiat – gmina są pierwszą taka próbą w Polsce, przed nami jeszcze długa droga, ale już  zostały zdefiniowane główne bazy danych obsługujących poszczególne rejestry i ewidencje. W najbliższym czasie zostaną opracowane technologiczne rozwiązania integracji tych aplikacji.

Jak powiedział nam Starosta Lubelski – Paweł Pikula pełniący rolę lidera projektu Komunikacja nie podlega już prawie żadnym ograniczeniom, ani czasowym, ani geograficznym. Realizacja projektu to pierwszy etap porządkowania informacji i stworzenia spójnych baz danych na szczeblu gmina – powiat.

Relacja z konferencji dostępna jest tutaj.

Materiały do pobrania:

 1. Logo projektu
 2. Prezentacja dotycząca założeń projektu
 3. Audio-wywiad z kierownikiem projektu
 4. Audio-wywiad ze Starostą Lubelskim