RPO

Zdjęcie Artykułu

Rozbudowa drogi powiatowej 2101 L

Projekt jest realizowany w woj. lubelskim, w powiecie lubelskim, na terenie gminy Wólka. Położenie tego terenu jest ważne z punktu widzenia uruchomienia lotniska w Świdniku i przyszłych kierunków połączeń lotniczych. W przyszłości, istotnym zadaniem drogi będzie poprawa dostępu do lotniska regionalnego. Inwestycja obejmuje rozbudowę drogi powiatowej nr 2101L Wólka Lubelska–Świdnik Duży–Janowice na dwóch odcinkach o łącznej długości 4641,1m.

Numer umowy RPLU.05.05.00-06-001/12-01
Beneficjent Powiat Lubelski
Wartość projektu 11 268 942,09 PLN
Dofinansowanie UE 9 473 799,61 PLN
Wkład własny 1 795 387,34 PLN
Oś, działanie V. Transport/ 5.5. Transport lotniczy/
Data podpisania umowy 28-02-2013
Obszar realizacji projektu

powiat lubelski/ Wólka

 
Droga powiatowa nr 2101L Wólka–Świdnik–Janowice łączy drogę krajową nr 82 Lublin–Cyców–Włodawa–Granica Państwa z drogami gminnymi nr 106106L i 106105L. Jest to droga klasy Z (zbiorcza). Zasadniczą funkcją drogi  jest przeprowadzanie ruchu pojazdów i pieszych związanych z bezpośrednią obsługą komunikacyjną przyległego terenu oraz połączenie dróg gminnych z siecią dróg krajowych.
 
Przedmiotowa droga stanowi ważny element komunikacyjny powiatu z punktu widzenia dostępności do instytucji społecznych (dojazd do szkoły, ośrodka zdrowia, kościoła itp.), dla sprawnego funkcjonowania firm oraz gospodarstw rolnych, dla rozwoju budownictwa jednorodzinnego – przebudowa zwiększy atrakcyjność terenów, które mogą zostać przeznaczone pod inwestycje budowlane. W obecnym stanie, aby skomunikować się pomiędzy opisywanymi częściami powiatu, w tym powstałym lotniskiem w Świdniku, mieszkańcy muszą korzystać z dróg alternatywnych położonych kilka kilometrów dalej.
 
Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje m.in.:
 • poszerzenie jezdni z 5,5-6,0 m, do 5,75-6,0 m,
 • wykonanie wzmocnienia konstrukcji jezdni,
 • budowa chodników szerokości 2,0 m (lokalne zwężenia do 1,25 m),
 • przebudowa i budowa zatok autobusowych, w tym przebudowa zatoki dla gimbusa,
 • przebudowa i budowa zatoki postojowej,
 • odbudowa systemu odwodnienia drogi,
 • przebudowa lub budowa zjazdów (w tym publicznych - zjazdy na drogi gminne wewnętrzne i drogi publiczne nieurządzone),
 • przebudowa 3 skrzyżowań zwykłych z drogami bocznymi (drogi publiczne),
 • oznakowania poziome i pionowe i urządzeń wyposażenia technicznego drogi,
 • budowa kanalizacji deszczowej,
 • towarzyszące roboty polegać będą na przebudowie i zabezpieczeniu linii energetycznych i telefonicznych, sieci wodociągowej i kanałów sanitarnych (głównie związanych z kolidującym uzbrojeniem).

 

 
Powrót