RPO

Zdjęcie Artykułu

Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim - Projekt RPO WL

Numer umowy RPLU.04.01.00-06-058/09-05
Beneficjent Powiat Lubelski
Wartość projektu 7 055 508,10 PLN
Dofinansowanie UE 5 985 768,29 PLN
Oś, działanie IV. Społeczeństwo informacyjne/ 4.1. Społeczeństwo informacyjne/
Data podpisania umowy 08-12-2011


Obszar realizacji projektu

 • powiat lubelski/ Niedrzwica Duża
 • powiat lubelski/ Konopnica
 • powiat lubelski/ Jabłonna
 • powiat lubelski/ Wysokie
 • powiat lubelski/ Strzyżewice
 • powiat lubelski/ Garbów
 • powiat lubelski/ Borzechów
 • powiat lubelski/ Głusk
 • powiat lubelski/ Wojciechów
 • powiat lubelski/ Bełżyce
 • powiat lubelski/ Zakrzew
 • powiat lubelski/ Niemce
 • powiat lubelski/ Krzczonów
 • powiat lubelski/ Wólka
 • powiat lubelski/ Jastków
 • powiat lubelski/ Bychawa

 


Wychodząc naprzeciw tym zmianom Powiat Lubelski oraz 15 Gmin Powiatu Lubelskiego rozpoczął realizacje projektu pod nazwą „Budowa zintegrowanej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Powiecie Lubelskim” Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej IV Społeczeństwo Informacyjne, Działania 4.1 Społeczeństwo informacyjne. 

W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy oraz wybudowana lub zmodernizowana sieć komputerowa w urzędach jak również zostanie dokonana integracja poszczególnych oprogramowań, najważniejszym jednak produktem tego projektu z punktu widzenia mieszkańca jest portal www który oprócz szerokiej funkcji informacyjnej będzie spełniał rolę komunikacyjną pomiędzy mieszkańcem a urzędem . Portal ten stworzy możliwość wypełniania wniosku on – lane przesłania go do danej gminy, a przede wszystkim śledzenia stanu załatwiania swojej sprawy. 

Dofinansowanie do projektu wynosić będzie 6 299 294,37 natomiast całkowita wartość to kwota 7410934,57 zł. 

Realizacja projektu będzie trwała do końca 2011 roku i dzieli się na następujące działania:

W zakresie rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego:
 • wdrożenie telefonii internetowej VOIP w oparciu o bramki dostępowe VOIP,
 • integrację telefonii VOIP z istniejącymi rozwiązaniami telekomunikacyjnymi,
 • organizację Powiatowego Ośrodka Informatycznego integrującego usługi oferowane przez poszczególne JST,
 • wdrożenie autonomicznych systemów elektronicznego obiegu dokumentów wykorzystujących podsystem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) w celu wiarygodnego przekazywania dokumentów i obsługi certyfikatów elektronicznych oraz mechanizmy komunikacji telefonicznej oraz SMS w celu interakcji z interesantami,
 • uruchomienie portalu internetowego integrującego wybrane informacje dotyczące funkcjonowania JST,
 • wdrożenie systemu elektronicznych formularzy zintegrowanego z ESP i elektronicznym obiegiem dokumentów JST umożliwiającego załatwianie spraw on-line,
 • uruchomienie lokalnego centrum certyfikacyjnego, które na platformie Ośrodka Informatycznego realizowałoby usługę bezpłatnego udostępnienia certyfikatów niekwalifikowanych interesantom jednostek samorządowych,
 • zakup oprogramowania dla poszczególnych JST dedykowanego do obsługi map cyfrowych (wydruk, przeglądanie) udostępnianych przez Starostwo Powiatowe.

W zakresie organizacji węzłów sieci LAN:
 • wybudowanie we wszystkich jednostkach dedykowanych serwerowi,
 • instalację systemów kontroli dostępu i czujek przeciwpożarowych w organizowanych węzłach LAN,
 • instalację urządzeń klimatyzacyjnych w organizowanych węzłach sieci LAN.
Więcej informacji na temat e-urzędu można znaleźć na  www.powiat.lublin.pl
 
Powrót