RPO 2014 - 2020

Zdjęcie Artykułu

Projekt ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DROGAMI

18 czerwca 2018 r. została podpisana umowa pomiędzy Województwem Lubelskim a Powiatem Lubelskim o dofinansowanie projektu pn. „Elektroniczne zarządzanie dokumentacją w powiecie lubelskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie.

Całkowita wartość projektu wynosi 573 617,80 zł, a kwota przyznanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 321 170,63 zł. Realizacja projektu została zaplanowana na lata 2018-2019. Początek realizacji to listopad 2018 r., przewidywane zakończenie to listopad 2019 r.
 
Wnioskodawcą i realizatorem projektu jest Powiat Lubelski, a użytkownikiem systemu będzie Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie (jednostka organizacyjna Powiatu Lubelskiego).
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie poziomu wykorzystania narzędzi elektronicznej administracji oraz zwiększenie dostępności e-usług publicznych w działalności ZDP w Lublinie.
 
Interesariusze projektu to Starostwo Powiatowe w Lublinie, Zarząd Dróg Powiatowych w Lublinie, pracownicy ZDP, klienci ZDP, mieszkańcy powiatu oraz kierowcy poruszający się drogami powiatowymi.
 
Bezpośrednim skutkiem cyfryzacji procesów administracyjnych ZDP będzie poprawa warunków pracy w jednostce poprzez dostęp do nowoczesnych narzędzi pracy oraz skrócenie czasu trwania czynności administracyjnych, co skutkować będzie podwyższeniem jakości i skróceniem czasu obsługi klientów ZDP. Pośrednio zmiany wpłyną na poprawę bezpieczeństwa na drogach powiatowych i zmniejszenie zatorów w ruchu drogowym, co daje korzyści wszystkim poruszającym się po powiatowych drogach.
 
Cel główny projektu będzie realizowany poprzez wdrożenie kompleksowego elektronicznego systemu do obsługi działań administracyjnych ZDP w Lublinie. Udostępnione zostaną e-usługi na trzecim, czwartym i piątym poziomie dojrzałości oraz aplikacja mobilna. Pozwoli to zapewnić możliwość dwustronnej komunikacji na linii kierowcy - ZDP oraz spowoduje obniżenie kosztów świadczenia usług publicznych m.in. poprzez wyeliminowanie w znacznym stopniu papieru oraz oszczędność czasu pracy. Podniesiona zostanie jakość usług publicznych poprzez możliwość załatwienia sprawy bez konieczności wizyty w placówce oraz poszerzenie oferty usług świadczonych przez jednostki powiatowe drogą elektroniczną.
 
 
logo UE
 
 
Powrót