PROW

Zdjęcie Artykułu

Projekt: WYSKUBEK – promocja kultury ludowej na przykładzie zwyczajów i obrzędów Powiatu Lubelskiego

Celem operacji "WYSKUBEK” – promocja kultury ludowej na przykładzie zwyczajów i obrzędów Powiatu Lubelskiego," jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze LSR poprzez zebranie informacji i przeprowadzenie spektaklu/inscenizacji promującej zwyczaje i obrzędy ludowe.

Fundusz: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

Program: LEADER

Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów

Dziedzina: promowanie zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość projektu: 34 464,00 zł

Dofinansowanie 24 608,80 zł

Okres realizacji: 2014

Celem operacji "WYSKUBEK” – promocja kultury ludowej na przykładzie zwyczajów i obrzędów Powiatu Lubelskiego," jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w obszarze LSR poprzez zebranie informacji i przeprowadzenie spektaklu/inscenizacji promującej zwyczaje i obrzędy ludowe.
 
Realizowane przedsięwzięcie pozwoli odkryć i utrwalić wśród mieszkańców wiedzę na temat tradycji ludowych wciąż żywych w powiecie lubelskim, pokazując i przybliżając produkty charakterystyczne dla obszaru LGD jakim jest na przykład obrzęd „zakładanie wianków".
 
Realizacja operacji przyczyni się do upowszechnienia tradycji ludowej dawnych obrzędów i obyczajów na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD „Kraina wokół Lublina”
 
W ramach projektu zostaną zebrane i zaprezentowane szerokiemu gronu odbiorców charakterystyczne i głęboko zakorzenione obrzędy i obyczaje ludowe powoli zanikające w tradycji w powiatu lubelskiego. Analizy najbardziej charakterystycznych obrzędów i tradycji, pozwoliły na zidentyfikowanie najciekawszych i wartych kultywowania i promocji:
 
Weselny obrzęd „zakładanie wianków”
Obrzęd „Darcie Pierza”
Obrzęd „Kiszenie kapusty”
Obrzęd „ubijanie masła”
Obrzęd „pieczenie chleba”
Obrzęd „Narodziny i chrzest”
W programie także występ Zespołu Ludowego „Dąbrowica”.
 
Podmioty, które będą brały udział w przedsięwzięciu:
  • Powiat Lubelski - organizator

  • Urząd Gminy Jabłonna, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłonnej z/s w Piotrkowie – uczestnicy bez ponoszenia kosztów

Realizowany na terenie powiatu lubelskiego projekt obejmie swym zasięgiem wszystkie gminy LGD, umożliwiając im tym samym prezentację i promocję form kultury i tradycji krzewionych na ich terenie.
 
Jednym z głównych założeń projektu jest przeprowadzenie otwartej prezentacji tradycji i obrzędów, które zaktywizuje mieszkańców, ponad to realizacja tej operacji bedzie doskonałą okazją do spotkania się w jednym gronie okolicznych Kół Gospodyń Wiejskich. Prezentację zaplanowano na koniec listopada 2014 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Jabłonnej z/s w Piotrowie. Prezentację obrzędów podczas imprezy może jednocześnie oglądać do 250 osób. Wstęp na imprezę będzie bezpłatny.


 

Powrót