POKL

Zdjęcie Artykułu

Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego

Projekt „Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie i jednostkach samorządowych Powiatu Lubelskiego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej, Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

nazwa województwa:
lubelskie
nazwa funduszu:
Europejski Fundusz Społeczny
nazwa programu operacyjnego:
Kapitał Ludzki 2007-2013
nr i nazwa działania:
5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
całkowita wartość projektu:
1 805 159,70 PLN
wartość wkładu unii europejskiej:
1 534 385,75 PLN
 
 
 
 
Głównym celem projektu jest podniesienie sprawności instytucjonalnej urzędu poprzez wdrożenie usprawnień 
w zakresie poprawy procedur i praktyk działania, udoskonalenia struktury organizacyjnej oraz systemu zarządzania jednostką, rozwojem lokalnym i wiedzą posiadanych kadr.
 
Cele szczegółowe:
  1. usprawnienie zarządzania poprzez wdrożenie systemów zarządzania: jakością, bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem pracy w Starostwie, 
  2. usprawnienie zarządzania poprzez wdrożenie systemu zarządzania wiedzą i kompetencjami w Starostwie  i jednostkach organizacyjnych Powiatu Lubelskiego, 
  3. podniesienie jakości wydawanych decyzji administracyjnych w zakresie prawa ochrony środowiska, gospodarki nieruchomościami, prawa administracyjnego w Starostwie, 
  4. usprawnienie zarządzania rozwojem lokalnym dzięki wdrożeniu systemu monitorowania strategii rozwoju lokalnego oraz zadaniowej formy budżetu w Starostwie, 
  5. rozpoczęcie wykorzystania publicznych usług cyfrowych w działalności Powiatu Lubelskiego. 

W ramach projektu zaplanowano organizację szkoleń z zakresu: 

polityki zarządzania jakością, bezpieczeństwem pracy i bezpieczeństwa informacji; ochrony środowiska, prawa administracyjnego, gospodarki nieruchomościami i procesów inwestycyjnych, KPA; budżetu zadaniowego; zarządzania i rozwoju kompetencji kadr; Kodeksu Etycznego; monitorowania Strategii Rozwoju Powiatu Lubelskiego; obsługi e-Puap oraz sfinansowanie studiów podyplomowych z zakresu: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz Budżet zadaniowy – nowoczesne zarządzanie finansami w sektorze publicznym. 

Szkolenia odbywać się będą w godzinach pracy pracownika. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. 

Grupę docelową stanowią pracownicy Starostwa Powiatowego w Lublinie i jednostek organizacyjnych Powiatu Lubelskiego. 

Okres trwania projektu: 2011 – 2013 r. Powrót