POKL

Zdjęcie Artykułu

Twój sukces w Twoich rękach - projekt POKL

Projekt „Twój sukces w Twoich rękach” realizowany na podstawie umowy nr 249POKL.09.02.00-06-007/09-00 zawartej w dniu 26 stycznia 2010 r.z Samorządem Województwa Lubelskiego, jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie od 1 lutego 2010 roku do 31 stycznia 2011 roku.

Celem projektu jest rozwój kompetencji kluczowych i umocnienie praktycznych umiejętności zawodowych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Lubelski, zgodnych z potrzebami rynku pracy, a w szczególności:
 • podniesienie kwalifikacji zawodowych i ogólnych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy,
 • podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności matematycznych i językowych,
 • zwiększenie umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych w praktycznych sytuacjach zawodowych w oparciu o nowoczesny sprzęt i bazę techniczno – technologiczną,
 • podniesienie jakości kształcenia zgodnie z wymogami współczesnej gospodarki regionu poprzez programowe rozwojowe szkół.
Ogółem, w ramach projektu, zostanie objętych wsparciem 590 uczniów (z klas I - IV) uczęszczających do 15 szkół zawodowych w ramach 7 Zespołów Szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski:
 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie (70 uczniów),
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach (70 uczniów),
 • Zespół Szkół w Niedrzwicy Dużej (50 uczniów),
 • Zespół Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach (90 uczniów),
 • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. W. Witosa w Piotrowicach (80 uczniów),
 • Zespół Szkół Technicznych im. T. Kościuszki w Bełżycach (100 uczniów),
 • Zespół Szkół Rolniczych CKP w Pszczelej Woli (130 uczniów).
Zakłada się, że wsparciem zostanie objętych około 40% kobiet i około 60% mężczyzn. 
W ramach projektu przewiduje się podjęcie następujących działań:
 • zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki, języka angielskiego i języka niemieckiego przygotowujące do matury,
 • Warsztaty Grafiki Komputerowej wykraczające poza program nauczania, opierające się na technologii IT/ICT pozwolą nabyć umiejętności projektowania i implementowania witryn internetowych,
 • ABC małego biznesu - pozyskanie wiedzy z zakresu uruchomienia i prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo każdy uczestnik, w ramach kursu nabędzie umiejętność obsługi kasy fiskalnej,
 • dodatkowe zajęcia specjalistyczne – kursy nadające dodatkowe uprawnienia: Kurs Profesjonalny Kelner kończący się uzyskaniem certyfikatu i zaświadczenia w języku polskim i angielskim; Kurs prawa jazdy kategorii B+E zakończony egzaminem końcowym; Kurs inseminacji matek pszczelich potwierdzony certyfikatem o nabytych umiejętnościach; Kurs operatora wózka widłowego kończący się odpowiednim certyfikatem; Kurs spawalniczy z egzaminem zewnętrznym z uzyskaniem świadectwa w języku polskim i angielskim oraz książeczki spawacza,
 • współpraca szkół z pracodawcami w ramach praktyk zawodowych m.in. w zakładach gastronomicznych, hotelach, zakładach diagnostycznych na terenie Lublina, powiatu oraz poza regionem. Wszyscy uczestnicy otrzymają opinię i zaświadczenie o dobyciu praktyki.
Na zakończenie projektu zostanie sporządzony raport ewaluacyjny podsumowujący realizację projektu wraz z rekomendacjami dotyczącymi możliwości upowszechniania alternatywnych form edukacji.
 
Wydatki poniesione w ramach projektu opiewać będą na sumę 1 033 718, 00 zł, w tym 12% wkładu własnego Powiatu Lubelskiego: 124 046, 16 zł. 

Więcej informacji na stronie www.twojsukces.info.pl 
Powrót