POKL

Zdjęcie Artykułu

Nowe umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego - projekt POKL

Projekt pn: ,,Nowe umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego” realizowany będzie od 1 grudnia 2008 roku do 31 sierpnia 2009 roku.

 
 

Skierowany jest on do 840 uczniów uczęszczających do 14 szkół zawodowych (w ramach 6 Zespołów Szkół) prowadzonych przez Powiat Lubelski. Szkoły prowadzące kształcenie zawodowe w porozumieniu z Wnioskodawcą dokonały diagnozy problemów i potrzeb uczniów, a w grudniu 2008 roku w każdej szkole zostaną przeprowadzone działania rekrutacyjne.

Celem projektu jest rozwiązanie problemów, z jakimi borykają się uczniowie szkół zawodowych Powiatu Lubelskiego, między innymi poprzez: zwiększenie umiejętności porozumiewania się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych, kształcenie zawodowe na nowocześnie wyposażonych stanowiskach, zwiększenie umiejętności praktycznego wykorzystania ICT w kształceniu i wykonywaniu praktycznych zadań zawodowych, rozszerzenie wiedzy i umiejętności ponadzawodowych i cywilizacyjnych związanych z rynkiem pracy, wykształcenie umiejętności planowania własnej ścieżki rozwoju zawodowego ucznia, skuteczne wsparcie uczniów zagrożonych wypadnięciem z systemu edukacji poprzez udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Zostały utworzone bloki zajęć dydaktycznych, które przyczynią się do podniesienia jakości kształcenia zawodowego w tych szkołach: 

  • Klub jęz. angielskiego zawodowego. Zajęcia opierały się będą na technologii IT/ICT- multimedialne programy nauczania języka - prowadzone będą przez lektorów posiadających doświadczenie w nauczaniu języka zawodu z dużym nastawieniem na kształcenie słownictwa zawodowego i prowadzenie konwersacji. 
  • Szkolny Klub Przedsiębiorczości. Będą to zajęcia warsztatowe prowadzone w 10-osobowych grupach. Każda grupa skorzysta z 24 godzin zajęć w modułach: moje zasoby, być przedsiębiorczym, moja wartość rynkowa, planowanie ścieżki zawodowej, poszukiwanie pracy, ja - pracownik, ja - przedsiębiorca. Warsztaty oparte będą o stymulowane sytuacje rynku pracy na bazie ogłoszeń zapotrzebowania na pracowników, spotkania z przedstawicielami PUP, WUP. Beneficjenci Ostateczni nauczą się inwestować w nadwyżki finansowe, zaciągać kredyty, a dla zdobycia potwierdzenia w praktyce, wyjadą na sesję Giełdy Papierów Wartościowych oraz wezmą udział w ogólnopolskiej grze giełdowej na najskuteczniejsze decyzje inwestycyjne ,,Z klasy do kasy”. Każdy uczestnik warsztatów skorzysta też z indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego pod kątem predyspozycji zawodowych. 
  • Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna. Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów przez specjalistów z PODN (psycholodzy, pedagodzy). Każdy uczestnik zajęć skorzysta z indywidualnych konsultacji z psychologiem, aby skonsultować swe plany, zmiany i trudne sytuacje, a także pozna techniki skutecznego uczenia się, budowania poczucia własnej wartości. Prowadzone zajęcia i konsultacje przez osoby spoza szkoły (nie związane z nauczaniem i ocenianiem) pozwolą otworzyć się uczniom i skutecznie pracować w kierunku poprawy istniejącego stanu. 
  • Szkolne Pracownie Diagnostyczne. Szkoły zostaną wyposażone w stanowiska do diagnostyki elektroniki samochodowej w postaci tablic interaktywnych, umożliwiające diagnozę niedomagania układu elektrycznego w pojazdach samochodowych, pomiar ilości parametrów. Tablice te będą wykorzystane do kształcenia umiejętności praktycznych uczniów szkół zawodowych o profilu samochodowym. Ponadto, uczniowie zostaną wyposażeni w fachową literaturę z zakresu motoryzacji. 
  • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne. Będą to kursy nadające dodatkowe uprawnienia uczniom (kończące się uzyskaniem certyfikatu lub odpowiednim zaświadczeniem). Przewidziane kursy w ramach projektu to: kurs operatora wózka widłowego, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs profesjonalny - kelner, kurs spawalniczy. 
  • Współpraca szkół z pracodawcami. W ramach tego działania realizowane będą praktyki zawodowe w zakładach naprawczych, diagnostycznych, gastronomicznych, hotelach. Beneficjenci Ostateczni będą wykonywać zadania zawodowe pod kierunkiem opiekunów posiadających wymagane uprawnienia. Uczestnicy praktyk otrzymają opinie i zaświadczenie o ich odbyciu .

Realizowane w tym projekcie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne a także uzyskanie przez Beneficjentów Ostatecznych dodatkowych kwalifikacji, przyczynią się do większej mobilności na rynku pracy uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski. 
Projekt ,,Nowe umiejętności kluczem do sukcesu zawodowego” pozwoli wyrównać dysproporcje pomiędzy poziomem nauczania w miejscowościach poniżej 20 tys. mieszkańców a dużymi miastami.

Więcej informacji związanych z w/w projektem uzyskać można na stronie internetowej www.sukces-zawodowy.pl
Powrót