POKL

Zdjęcie Artykułu

Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego

Projekt pn: ,,Nowa jakość zarządzania – wzmocnienie kompetencji kadr urzędów powiatowych i gminnych województwa lubelskiego” realizowany jest na terenie Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”, Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej”.

„NOWA JAKOŚĆ ZARZĄDZANIA – WZMOCNIENIE KOMPETENCJI KADR URZĘDÓW POWIATOWYCH I GMINNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
realizowany w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet V Dobre Rządzenie
Działanie 5.2 „Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej”
Poddziałanie 5.2.1. „Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej” Instytucja Pośrednicząca II stopnia
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Projekt realizowany w partnerstwie
Partner Wiodący:
Powiat Lubelski
Partnerzy Projektu:
 • Powiat Bialski
 • Powiat Biłgorajski
 • Powiat Chełmski
 • Powiat Hrubieszowski
 • Powiat Janowski
 • Powiat Krasnostawski
 • Powiat Kraśnicki
 • Powiat Lubartowski
 • Powiat Łęczyński
 • Powiat Łukowski
 • Powiat Opolski
 • Powiat Parczewski
 • Powiat Puławski
 • Powiat Radzyński
 • Powiat Rycki
 • Powiat Świdnicki
 • Powiat Tomaszowski
 • Powiat Włodawski
 • Powiat Zamojski
Głównym celem projektu jest wzrost zdolności instytucjonalnych samorządów regionu lubelskiego osiągnięty dzięki wysokiej jakości usług publicznych i zarządzania rozwojem lokalnym.
Cele szczegółowe:
 • podniesienie standardów obsługi klienta w jednostkach samorządowych,
 • usprawnienie wdrażania lokalnej polityki rozwoju,
 • poprawa sprawności i jakości pracy kadry urzędniczej,
 • otwarcie samorządów na współpracę z instytucjami.
Kto może wziąć udział w projekcie? Pracownicy zatrudnieni w urzędach gmin wiejskich i miejsko – wiejskich oraz starostwach powiatowych województwa lubelskiego (za pracownika uznaje się osobę zatrudnioną na umowę o pracę, umowa musi być ważna na dzień rozpoczęcia i zakończenia szkolenia, na które został zakwalifikowany).

Warunki uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest złożenie:
* wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego,
* podpisanego oświadczenia uczestnika projektu o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
* podpisanego regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,
* wypełnionego zaświadczenia o zatrudnieniu wraz ze zgodą pracodawcy na udział pracownika w projekcie, oraz podaną stawką godzinową (średnia stawka z trzech ostatnich miesięcy) z podpisem księgowego.

(Powyższe dokumenty dostępne są na stronie internetowej www.szkoleniajst.pl (Pliki do pobrania) a także u koordynatora powiatowego).
 
Szkolenia
a) szkolenia specjalistyczne (64 – godzinne):
– księgowość i finanse,
– public relations,
– stosowanie prawa wspólnotowego przez JST,
– pozyskiwanie funduszy europejskich przez lokalne samorządy,
– realizacja lokalnych strategii rozwoju,
– współpraca z organizacjami pozarządowymi,
b) szkolenia ogólne (48 – godzinne)
– „teczka urzędnika”,
– techniki pracy, zarządzanie czasem,
– obsługa klienta,
– prawo administracyjne,
c) szkolenia informatyczne:
– kompleksowe szkolenia ECDL (w wymiarze 160 – godzin),
– podstawy obsługi komputera (64 – godzinne),
– obsługa pakietów biurowych (64 – godzinne),
– obsługa aplikacji cyfrowych dla JST (64 – godzinne),
d) szkolenia na odległość:
wybierane spośród tematyki szkoleń specjalistycznych, ogólnych i informatycznych.

Atuty naszego projektu
 • Grupy szkoleniowe 20 – osobowe (szkolenia informatyczne 16 – osobowe),
 • Zajęcia odbywają się w godzinach pracy (6–8 godzin lekcyjnych dziennie), maksymalnie 2 – 3 razy w tygodniu,
 • Uczestnicy otrzymują: materiały szkoleniowe, zaświadczenie lub certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie,
 • Szkolenia organizowane na terenie partnerskich powiatów,
 • Zróżnicowana oferta szkoleniowa (szkolenia specjalistyczne, ogólne, informatyczne - razem 14 modułów tematycznych),
 • Szkolenia bezpłatne,
 • Krótkie formy szkoleniowe (64, 48 godziny, wyjątek ECDL 160 – godz.),
 • Dopasowanie tematyki szkoleń do aktualnych potrzeb i zainteresowań (analiza przedrealizacyjna),
 • Elastyczność związana z lokalizacją szkoleń (szkolenia na terenach partnerskich powiatów),
 • Nowoczesne, atrakcyjne formy przekazu (szkolenia na odległość),
 • Rekrutacja otwarta planowana przez cały okres realizacji projektu,
 • Możliwość uczestnictwa w więcej niż jednym szkoleniu,
 • Sprawny przepływ informacji (Koordynatorzy Powiatowi).
Biuro Projektu: ul. Karłowicza 4, I piętro pokój 109 i 110, 20-027 Lublin
tel: 81 534-96-51
 
 
Powrót