POKL

Zdjęcie Artykułu

Moje ambicje - moja przyszłość

Projekt „Moje ambicje – moja przyszłość” realizowany na podstawie umowy nr 436/POKL.09.02.00-06-079/10-00 zawartej w dniu 18 listopada 2010 r. z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, w okresie od 28 stycznia 2011 roku do 27 stycznia 2013 roku.

Powrót