POKL

Zdjęcie Artykułu

Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim-projekt POKL

Od 1 grudnia 2009 r. do 30 listopada 2012 r. na terenie Powiatu Lubelskiego w 3 placówkach prowadzących kształcenie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Załuczu; - Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie; - Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Bystrzycy będzie prowadzony projekt ,,Innowacyjne metody nauczania dzieci z upośledzeniem umysłowym w powiecie lubelskim”.Projekt realizowany na podstawie umowy nr UDA-POKL.03.03.04-00-008/09-00 zawartej w dniu 11 grudnia 2009 r. z Ministerstwem Edukacji Narodowej jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3 „Poprawa jakości kształcenia”, Poddziałanie 3.3.4 „Modernizacja treści i metod kształcenia”.

Projekt zakłada pobudzenie aktywności dzieci upośledzonych umysłowo oraz ich możliwości poznawczych poprzez wspomaganie rozwoju przy pomocy nowoczesnych metod diagnozy i terapii takich jak:
  • zajęcia biofeedback,
  • zajęcia integracji sensorycznej,
  • zajęcia metodą Tomatisa,
  • zajęcia metodą Marii Montessori,
  • zajęcia metodą Dennisona,
  • zajęcia arteterapii,
  • zajęcia komputerowego wspomagania rozwoju,
  • zajęcia choreoterapii,
  • terapia muzyką Karola Orffa.
W ramach projektu dla każdej jednostki zostaną opracowane programy nauczania. Łącznie zostanie opracowanych i wdrożonych 13 innowacyjnych programów nauczania.
W ramach projektu zostaną również przeprowadzone zewnętrzne szkolenia dla kadry dydaktycznej placówek biorących udział w projekcie. Specjalistyczne szkolenia przygotują 18 nauczycieli do realizowania zajęć wybraną metodą.
Projektem zostanie objętych 160 uczniów wskazanych szkół specjalnych (z poziomów nauczania: podstawowego, gimnazjalnego, ponadgimnazjalnego). Są to uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, pochodzący z małych miejscowości i mający utrudniony dostęp do innowacyjnych programów nauczania z elementami diagnozy i terapii ze względu na miejsce zamieszkania, trudną sytuację materialną rodzin oraz niską świadomość rodziców o potrzebie korzystania z innowacyjnych programów nauczania. 

Podstawowym celem projektu jest osiągnięcie przez uczniów upośledzonych możliwie jak najwyższego poziomu swojego rozwoju, poprzez wdrożenie innowacyjnych programów nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesienie kompetencji kadry dydaktycznej szkół specjalnych, podniesienie standardu kształcenia w wyniku polepszenia wyposażenia bazy dydaktycznej, stymulowanie pełnego rozwoju poznawczego, emocjonalnego, społecznego i ruchowego. Zakładane koszty ogólne projektu wyniosą 1 374 240,44 zł. Projekt będzie współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków krajowych budżetu państwa.
Powrót