POKL

Zdjęcie Artykułu

Edukacja kluczem twojego sukcesu - projekt POKL

Projekt pn: ,,Edukacja kluczem Twojego sukcesu” realizowany jest od 1 lutego 2009 r. do 31 stycznia 2010 r. na terenie Powiatu Lubelskiego w 9 zespołach szkół kształcenia ogólnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych

 

Od 1 lutego 2009r. do 31 stycznia 2010r. na terenie Powiatu Lubelskiego w 9 zespołach szkół kształcenia ogólnego:

 • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcący w Zespole Szkół im. Ks. Kwiatkowskiego w Bychawie;
 • Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach;
 • Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach;
 • Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół im. W. Witosa w Krzczonowie;
 • Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli;
 • Liceum Profilowanym w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. H. Dobrzańskiego w Bychawie;
 • Szkole podstawowej i Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Bystrzycy;
 • Szkole podstawowej i Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym w Załuczu;
 • Szkole podstawowej i Gimnazjum w Zespole Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie,
będzie prowadzony projekt „Edukacja kluczem Twojego sukcesu” - realizowany przez Powiat Lubelski na podstawie umowy nr 86 POKL.09.01.02-06-346/08 zawartej w dniu 2 lutego 2009r. z Samorządem Województwa Lubelskiego - współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Projekt dotyczy wyrównywania szans edukacyjnych uczniów ze wsi i małych miast poprzez wsparcie wychowawcze i dydaktyczne w zakresie podstawowych kompetencji kluczowych oraz planowanie ścieżek edukacyjnych i zawodowych w ramach prowadzonych dodatkowych zajęć pozalekcyjnych:
 • Blok nauk matematyczno – przyrodniczych
 • Blok języków obcych
 • Blok zajęć dydaktyczno – wyrównawczych
 • Doradztwo i opieka psychologiczno – pedagogiczna
  Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Projektem zostanie objętych 70% uczniów wskazanych szkół. Grupą docelową jest łącznie 1130 uczniów Gimnazjów, Liceów Profilowanych, Liceów Ogólnokształcących oraz Szkół Podstawowych Specjalnych zamieszkujących tereny wiejskie i miejscowości poniżej 20 tys. mieszkańców. 

Podstawowym celem projektu jest zniwelowanie różnic wiedzy i umiejętności uczniów poprzez podniesienie ich umiejętności korzystania z technologii informatycznych, komunikowania się w językach obcych, podniesienia poziomu wiedzy i umiejętności matematyczno - przyrodniczych, zwiększenie kompetencji kluczowych i europejskich, wykształcenie zachowań przedsiębiorczych w planowaniu swej ścieżki rozwoju (edukacyjnej i zawodowej) a także odpowiedzialności za własne decyzje oraz funkcjonowania w warunkach społeczeństwa obywatelskiego i gospodarki rynkowej. Realizowane w projekcie dodatkowe zajęcia pozalekcyjne, a także uzyskane przez uczniów dodatkowe kwalifikacje - przyczynią się do większej mobilności na rynku pracy. 

Zakładane koszty ogólne projektu wyniosą 1 009 474 zł. Projekt będzie w 85% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w 15% ze środków krajowych w ramach budżetu państwa. 
Powrót