Przedmiot działania i kompetencje

 

Przedmiot działania i kompetencje zarządu


Art. 26. 1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta i pozostali członkowie

Art. 32. 1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.

2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,

2) wykonywanie uchwał rady,

2a) opracowywanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach prowadzenia polityki rozwoju

3) gospodarowanie mieniem powiatu,

4) wykonywanie budżetu powiatu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

6) uchwalanie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

Art. 33. Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek

organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

 

*Ustawa o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2018 r. poz 995 z późn. zm.)