Jesteś tutaj: Strona główna » Powiat » Zarząd Powiatu

Zarząd Powiatu

 
Zarząd Powiatu rozstrzyga w formie uchwał wszystkie sprawy należące do jego kompetencji wynikające z ustaw oraz przepisów wykonawczych do ustaw i w granicach upoważnień ustawowych. Zarząd Powiatu podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Zarządu w głosowaniu jawnym, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. Uchwały Zarządu, opinie i stanowiska podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu.
 
W posiedzeniach Zarządu uczestniczą Sekretarz i Skarbnik Powiatu z głosem doradczym. Z posiedzeń Zarządu sporządzane są protokoły.
 
Posiedzenia Zarządu zwołuje oraz przewodniczy jego obradom Starosta lub upoważniony przez niego Wicestarosta. Wicestarosta zwołuje posiedzenia Zarządu oraz przewodniczy jego obradom także wówczas, gdy z obowiązujących przepisów prawa wynika obowiązek podjęcia przez Zarząd rozstrzygnięcia, a Starosta nie jest obecny albo z innych przyczyn nie może udzielić upoważnienia.
 

Skład Zarządu Powiatu w Lublinie:

ANTOŃ Zdzisław – PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU, STAROSTA LUBELSKI

CHRZĄSTOWSKI Andrzej – WICEPRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU, WICESTAROSTA LUBELSKI

KOZIOŁ Grzegorz – CZŁONEK ZARZĄDU

BERNAT Zbigniew – CZŁONEK ZARZĄDU

PISAREK-PIOTROWSKA Sylwia – CZŁONEK ZARZĄDU

 
Podział kompetencji pomiędzy Członkami Zarządu - zobacz