Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

XXXIII sesja Rady Powiatu w Lublinie

25-06-2013

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXXIII sesji Rady Powiatu w Lublinie, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2013 r. o godz. 13:00,

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie przy ul. Spokojnej 9.

Porządek obrad XXXIII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 26 czerwca 2013 r.  (godz. 1300  )

1.Otwarcie sesji.
2.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.Przyjęcie zaproponowanego porządku obrad.
4.Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
5.Interpelacje i zapytania radnych. 

6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Szpitala Powiatowego im. Dr Wojciecha Oczki Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bełżycach.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2012 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania. 
11.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy Zespołowi Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli na zawarcie umowy dzierżawy budynku siłowni wodnej wraz z urządzeniami piętrzącymi przy młynie gospodarczym posadowionym na działce nr 1125/4 o pow. 0,1293 ha, będącej własnością Powiatu Lubelskiego, pozostającą w trwałym zarządzie Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego, położonej w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze jednostka ewidencyjna Strzyżewice na okres 15 lat.
12.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 393 o pow. 1,0300 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Matczyn jednostka ewidencyjna Bełżyce, będącej własnością Powiatu Lubelskiego.
13.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 452/7 o pow. 0,0954 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce - Rolne jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto, będącej własnością Powiatu Lubelskiego.
14.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości Powiatu Lubelskiego stanowiącej drogę gruntową, położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce – Rolne jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto 
15.Podjęcie uchwały o przystąpieniu Powiatu Lubelskiego do projektu pn. „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli w Powiecie Lubelskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.
16.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2013.
17.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 
    
18.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
19.Wnioski i oświadczenia radnych.
20.Sprawy bieżące. 
21.Zamknięcie sesji.   
Powrót