Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXVIII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 6 lipca 2017 r. (godz. 14:00)

30-06-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 06.07.2017 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXXVIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.

 5. Interpelacje i zapytania radnych.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2. Lokalny układ transportowy.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Lubelskiego.

 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

 10. Wnioski i oświadczenia radnych.

 11. Sprawy bieżące.

 12. Zamknięcie sesji.   

Powrót