Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXVII sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 23 czerwca 2017 r.

14-06-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.06.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXXVII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej pod tytułem „Szkoły Powiatu Lubelskiego miejscem ochrony i bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń znajdującego się w budynku gospodarczym  posadowionym na nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego. (14.3 m2 )
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie pomieszczeń znajdującego się w budynku gospodarczym  posadowionym na nieruchomości  stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego. (14.9 m2 )
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie zabudowanej  nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Krzczonów Folwark jednostka ewidencyjna Krzczonów, oznaczonej jako działka nr 2/26 o pow. 0.4078 ha, na czas nieoznaczony.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Lubelskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wólka prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2224L Lublin – Wólka Lubelska – Pliszczyn – Sobianowice na odcinku od km 7+471 do km 8+589 w miejscowości Sobianowice, na terenie Gminy Wólka.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Głusk prowadzenia zadania zarządzania publiczną drogą powiatową nr 2270L Prawiedniki - Mętów na terenie Gminy Głusk.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bełżyce.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Lubelskiego.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie sesji.   
Powrót