Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXIV sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 27 kwietnia 2017 r.

20-04-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.04.2017 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXXIV sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Mobilność regionalna i ekologiczny transport Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Niedrzwica Duża prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2255L Grabówka -Kol. Warsz - Niedrzwica Duża na odcinkach obejmujących: ul. Kolejową na odcinku od przejazdu kolejowego do ul. Dworcowej oraz ul. Dworcową na odcinku od ul. Kolejowej do mostu na rzece Nędznica, w miejscowości Niedrzwica Duża, na terenie Gminy Niedrzwica Duża.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wnioski i oświadczenia radnych.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Zamknięcie sesji.
Powrót