Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXXI sesji Rady Powiatu w Lublinie

16-02-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.02.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXXI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  stanie bezpieczeństwa sanitarnego  na terenie  Powiatu Lubelskiego za 2016 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oraz informacja o stanie porządku i  bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2016.
 8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o  stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2016.
 9. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Policealnej Szkoły Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Bełżycach wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej  oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lubelskiego położonych w obrębie ewidencyjnym Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Żabia Wola, jednostka ewidencyjna Strzyżewice w celu prowadzenia gospodarstwa rolnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Lubelskiego.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Sprawy bieżące.
 21. Zamknięcie sesji.  
Powrót