Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXX sesji Rady Powiatu w Lublinie

19-01-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.01.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXX sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XXVIII i XXIX Sesji Rady Powiatu w Lublinie.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6.   Zapoznanie się ze sprawozdaniami z pracy Komisji Rady Powiatu za 2016 rok. (- informacja).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu w Lublinie na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie  zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu w Lublinie na 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg nr 2204L, 2207L i 2210L w granicach administracyjnych Gminy Jastków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Zespołowi Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie na wydzierżawienie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bychawa Miasto jednostka ewidencyjna Miasto Bychawa, oznaczonej jako działka nr 490 o pow. 1.9690 ha, na okres 5 lat.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie skargi Pani Karoliny S. na działalność Dyrektora Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Lubelskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 r. przez Starostę Lubelskiego.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zamknięcie sesji.  
Powrót