Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXVIII sesji Rady Powiatu w Lublinie

28-12-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.12.2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXVIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu  Lubelskiego
  1. prezentacja prognozy finansowej;
  2. opinia RIO;
  3. opinie i wnioski komisji rady;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  uchwalenia budżetu powiatu na rok 2017.
  1. prezentacja budżetu;
  2. opinia RIO;
  3. opinie i wnioski komisji rady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawienadania Statutu Powiatowemu Ośrodkowi Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawiepozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków dróg nr 2204L, 2207L i 2210L w granicach administracyjnych Gminy Jastków.
 12. Podjęcie uchwały w sprawiepozbawienia kategorii drogi powiatowej odcinków drogi nr 1526L w granicach administracyjnych Gminy Garbów.
 13. Podjęcie uchwały w sprawiepowierzenia Gminie Niemce prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2212L Jastków – Snopków na odcinku obejmującym ul. Starowiejską w miejscowości Jakubowice Konińskie na terenie Gminy Niemce.
 14. Podjęcie uchwały w sprawiepowierzenia Gminie Niemce prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2216L Elizówka – Dys na terenie Gminy Niemce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie  wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem  roku budżetowego 2016.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 19. Wnioski i oświadczenia radnych.
 20. Sprawy bieżące. 
 21. Zamknięcie sesji.   
Powrót