Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXVII sesji Rady Powiatu w Lublinie

23-11-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.11.2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXVI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego za rok szkolny 2015/2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Przybysławicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Centrum Administracyjne Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawiepowierzenia Powiatowi Opolskiemu zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno - Wychowawczemu w Bystrzycy na użyczenie części nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bystrzyca  jednostka ewidencyjna Wólka, oznaczonej jako działka  nr 1132/2 o pow. 1.6475 ha, na okres 6 lat.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości wchodzących w skład powiatowego zasobu nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawiepowierzenia Gminie Borzechów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2248L Chodel  – Ratoszyn – Borzechów na odcinku od km 10+589 do km 14+401 położoną  w granicach Gminy Borzechów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na złożenie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawiewydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z końcem roku 2016.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Sprawy bieżące. 
 23. Zamknięcie sesji.   
Powrót