Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXIV sesji Rady Powiatu w Lublinie

19-08-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.08.2016 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXIV sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 

 6. Przedstawienieraportu z wykonania „Powiatowego programu ochrony środowiska” za lata 2014-2015.   
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Domu Dziecka w Przybysławicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka „Dworek” w Przybysławicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka „Nowy Dom” w Przybysławicach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Centrum Administracyjnemu Domu Dziecka w Woli Gałęzowskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka „Oficyna” w Woli Gałęzowskiej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Domowi Dziecka w Woli Gałęzowskiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawiezatwierdzenia Planu Pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawiecofnięcia numeru porządkowego I Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych wchodzącemu w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawiecofnięcia numeru porządkowego Technikum nr 1 wchodzącemu w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawiecofnięcia numeru porządkowego Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 –2018”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Bełżyce i Gminą Wojciechów zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe nr 2238L, 2239L, 2240L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bełżyce i Wojciechów”, w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji z Gminą Bychawa i Gminą Krzczonów zadania pn. „Przebudowa ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi powiatowe 2287L i 2300L poprawiająca bezpieczeństwo ruchu drogowego na terenie gm. Bychawa                                 i Krzczonów” w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bychawa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Głusk.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Gminie Niemce.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 

 25. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 26. Wnioski i oświadczenia radnych.
 27. Sprawy bieżące. 
 28. Zamknięcie sesji.   
Powrót