Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XXIII sesji Rady Powiatu w Lublinie

27-06-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.2016 r. o godzinie 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XXIII sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2015 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie czas nieoznaczony  części  nieruchomości o pow. 30 m2 położonej w Bychawie gm. Bychawa, stanowiącej działkę nr 1109/6 będącej własnością Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaż blaszany niezwiązany trwale z gruntem.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 3 lat  części nieruchomości o pow. 30 m2 położonej w Bychawie gm. Bychawa, stanowiącej działkę nr 680/17 będącej własnością Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaż blaszany niezwiązany trwale z gruntem.
 11. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na wydzierżawienie czas nieoznaczony  części  nieruchomości o pow. 21 m2  położonej w Bychawie gm. Bychawa, stanowiącej działkę nr 1109/1 będącej własnością Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na działalność handlową. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 5 lat  części nieruchomości o pow. 22 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Chmiel Pierwszy jednostka ewidencyjna Jabłonna, stanowiącej działkę nr 107/4, będącej własnością Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaż blaszany niezwiązany trwale z gruntem
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia   o pow. 15 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaż.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia   o pow. 15 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie, posadowionym  na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaż.
 15. Podjęcie uchwały w sprawiewyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia   o pow. 15 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie, posadowionym  na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaż.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na czas nieoznaczony pomieszczenia   o pow. 15 m2 znajdującego się w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Zakrzewie, posadowionym  na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, z przeznaczeniem na garaż.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Lubelskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawiedopuszczenia zapłaty należności stanowiących dochody budżetu Powiatu Lubelskiego instrumentem płatniczym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego. 
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Zarządu Powiatu w Lublinie.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. 
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Sprawy bieżące. 
 25. Zamknięcie sesji.   
Powrót