Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XVIII sesji Rady Powiatu w Lublinie

17-04-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godzinie 13:00 odbędzie się XVIII sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji.

Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Niemce prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2214L Wygoda – Majdan Krasieniński na odcinku 
  od km 0+038 do km 0+936 w miejscowości Majdan Krasieniński na terenie Gminy Niemce.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku 
  o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego 
  w Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym  w skład  Zespołu  Szkół 
  im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanicznego 
  w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Agrobiznesu wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa 
  w Piotrowicach.
 10.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Samochodowego 
  w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 11.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 12.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej  wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Rolniczego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 14.  Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości 
  i warunków wypłacania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach 
  i placówkach prowadzonych przez Powiat Lubelski.
 15.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 16.  Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 17.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekształcenie  Oddziału Pediatrycznego  Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
  w Bychawie na wykonywanie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 18.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych 
  na te zadania.
 19.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 20.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 21. Interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie sesji. 
Powrót