Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XVI sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

17-01-2020

Uprzejmie informujemy, że w dniu 23.01.2020 r. o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XVI sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Zapoznanie się ze sprawozdaniami z pracy Komisji Rady Powiatu za rok 2018/2019  (informacja).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Pracy Rady Powiatu w Lublinie na 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia Planów Pracy Komisji Rady Powiatu w Lublinie na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Lublinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik agrobiznesu z Technikum Agrobiznesu w Pszczelej Woli w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik rolnik z Technikum Rolniczego w Pszczelej Woli w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Pszczelej Woli w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przeniesienia kształcenia w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych z Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Pszczelej Woli w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Agrobiznesu w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Rolniczego w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Zawodowego w Pszczelej Woli.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej w Piotrowicach w Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lubelskiego do projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli II edycja” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2020.
 21. Informacja o zakończonych projektach współfinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych przez Powiat Lubelski i podległe jednostki organizacyjne.
 22. Interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wnioski i oświadczenia radnych.
 24. Sprawy bieżące.
 25. Zamknięcie sesji. 
Powrót