Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XLVI sesji Rady Powiatu w Lublinie

15-03-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.03.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XLVI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLV Sesji Rady Powiatu w Lublinie.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  stanie bezpieczeństwa sanitarnego  na terenie  Powiatu Lubelskiego za 2017 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oraz informacja o stanie porządku i  bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2017.
 8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o  stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2017.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Lubelskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat lokalu  o pow. 44,6 m2  znajdującego sięw budynku Ośrodka Zdrowia w Borzechowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres powyżej 3 lat  lokalu  o pow. 45,6 m2  znajdującego sięw budynku Ośrodka Zdrowia w Radawczyku, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 3 lat pomieszczeń w budynkach posadowionych na nieruchomości  będącej własnością Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce – Rolne,  jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto, stanowiącej działkę  nr 452/13 o pow. 2.1269 ha.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Lubelskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Lubelskiego do projektu „Rozwój kształcenia zawodowego w Technikum Pszczelarskim w Pszczelej Woli” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania skarżącemu Stowarzyszeniu Ogród Zielony Stok w Ciecierzynie organu właściwego do rozpatrzenia skargi.
 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.
 23. Sprawy bieżące.
 24. Zamknięcie sesji.
Powrót