Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu w Lublinie

04-04-2014

w dniu 9 kwietnia 2014 r. (godz. 13:00)

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie „Informacji z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie z działalności za rok 2013”.
 7. Przedstawienie „Sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie za rok 2013”.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2013 Powiatowej Biblioteki Publicznej w Lublinie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz nagród za wybitne osiągnięcia w działalności sportowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego programu profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2014 – 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2014.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wnioski i oświadczenia radnych.
 15. Sprawy bieżące.
 16. Zamknięcie sesji. 
Powrót