Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XLI sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 16 listopada 2017 r.

09-11-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.11.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XLI sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego za rok szkolny 2016/2017.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Bełżycach wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach w Branżową Szkołę I Stopnia w Bełżycach wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie w Branżową Szkołę I Stopnia w Bychawie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Niedrzwicy Dużej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej w Branżową Szkołę I Stopnia w Niedrzwicy Dużej wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach w Branżową Szkołę I Stopnia w Niemcach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Piotrowicach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach w Branżową Szkołę I Stopnia w Piotrowicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli w Branżową Szkołę I Stopnia w Pszczelej Woli wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Bełżycach wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Zawodowej dla młodzieży wchodzącej w skład  Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie w Szkołę Policealną w Bychawie wchodzącą w skład Zespołu Szkół im. ks. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych w Bychawie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Bychawie wchodzącą w skład Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr. Henryka Dobrzańskiego w Bychawie.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Niedrzwicy Dużej wchodzącą w skład Zespołu Szkół w Niedrzwicy Dużej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Niemcach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Zawodowej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Piotrowicach wchodzącą w skład Zespołu Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Administracji dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli w Policealną Szkołę Administracji dla Dorosłych w Pszczelej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Informatycznej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli w Policealną Szkołę Informatyczną dla Dorosłych w Pszczelej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Policealnej Szkoły Opiekunek Środowiskowych dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli w Policealną Szkołę Opiekunek Środowiskowych dla Dorosłych w Pszczelej Woli, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy - Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bystrzycy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Bystrzycy, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Matczynie dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Matczynie, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Załuczu dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Załuczu, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy – Prawo oświatowe, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bystrzycy wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Bystrzycy, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bystrzycy.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Matczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Matczynie, wchodzącą w skład Zespołu Szkół Specjalnych przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Załuczu wchodzącej w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w Załuczu, wchodzącą w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Załuczu.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Borzechów prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2249L Kolonia Kępa – Łopiennik - Skorczyce na odcinku od km 0+000 do km 4+705 położoną w granicach Gminy Borzechów.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Bełżyce prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2243L Krężnica Okrągła – Zalesie - Skrzyniec na odcinku od km 0+000 do km 3+712 położoną w granicach Gminy Bełżyce.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Powiatu Lubelskiego za 2017 rok.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Lubelskiego.
 36. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Lubelskiego w roku 2017.
 37. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez pracowników samorządowych w roku 2017.
 38. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 39. Wnioski i oświadczenia radnych.
 40. Sprawy bieżące.
 41. Zamknięcie sesji.  

 

Powrót