Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XL sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 28 września 2017 r.

21-09-2017

Uprzejmie informujemy, że w dniu 28.09.2017 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XL sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

Przed otwarciem Sesji nastąpi wręczenie Stypendium Starosty Lubelskiego na I semestr roku szkolnego 2017/2018.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 452/12 o pow. 0,0057 ha, położonej w obrębie ewidencyjnym Bełżyce Rolne jednostka ewidencyjna Bełżyce Miasto.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego o pow. 95,44 m2 znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żukowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu mieszkalnego o pow. 52 m2 znajdującego się w budynku Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Żukowie, posadowionym na nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Pawła W. na Zarząd Powiatu w Lublinie i zarządcę drogi powiatowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej    Powiatu Lubelskiego.
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.
 14. Sprawy bieżące.
 15. Zamknięcie sesji.  
Powrót