Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XIX sesji Rady Powiatu w Lublinie

15-03-2016

Uprzejmie informujemy, że w dniu 17.03.2016 r. (czwartek) o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XIX sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad.

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o  stanie bezpieczeństwa sanitarnego  na terenie  Powiatu Lubelskiego za 2015 rok.
 7. Sprawozdanie z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oraz informacja o stanie porządku i  bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2015.
 8. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie o  stanie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Powiatu Lubelskiego za rok 2015.
 9. Sprawozdanie Starosty Lubelskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2015.
 10. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie   w Lublinie za rok 2015.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2016 – 2018.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Powiatowego Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum nr 2 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia jednostek pedagogicznych z Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach w celu włączenia do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach oraz rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki w Bełżycach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnego Studium Pszczelarskiego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Rolniczej dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Policealnej Szkoły Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla dorosłych wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego dla młodzieży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie określenia trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Powiecie Lubelskim.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Rejonem Korzec (Obwód Rówieński, Ukraina).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od odwołania darowizny zabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Garbów jednostka ewidencyjna Garbów, stanowiącej działkę nr 395/2 o pow. 0.43 ha.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody trwałemu zarządcy – Domowi Pomocy Społecznej w Matczynie na użyczenie części nieruchomości zabudowanej budynkiem zabytkowego dworu stanowiącej własność Powiatu Lubelskiego, położonej w obrębie ewidencyjnym Matczyn jednostka ewidencyjna Bełżyce, oznaczonej jako działka  nr 318/3 o pow. 8.2836 ha, na czas nieoznaczony.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na złożenie przez trwałego zarządcę – Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli wniosku o wydanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2016.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 29. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 30. Wnioski i oświadczenia radnych.
 31. Sprawy bieżące.
 32. Zamknięcie sesji.   
Powrót