Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad XIII sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

19-11-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 26.11.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się XIII sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Lubelskiego w roku szkolnym 2018/2019.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Mechanicznego w Bełżycach w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Mechanizacji Rolnictwa w Piotrowicach w  Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia Technikum Samochodowego w Piotrowicach w  Zespole Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanicznego w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Mechanizacji Rolnictwa  w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Technikum Samochodowego  w Zespole Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Pani Jadwigi Wójcik ze stanowiska Skarbnika Powiatu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Skarbnika Powiatu.
 19. Interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wnioski i oświadczenia radnych.
 21. Sprawy bieżące.
 22. Zamknięcie sesji. 
Powrót