Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad LV sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 18 października 2018 r.

11-10-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 18.10.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się LV sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Wysokie prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu publiczną drogą powiatową Nr 2313L na odcinku od km 0+000 do km 0+655 w miejscowości Dragany na terenie Gminy Wysokie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
11. Wnioski i oświadczenia radnych.
12. Sprawy bieżące.
13. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu w Lublinie (planowane ok. godz. 14.00).
14. Zamknięcie sesji.

Powrót