Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad L sesji Rady Powiatu w Lublinie w dniu 22 czerwca 2018 r.

15-06-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22.06.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się L sesja Rady Powiatu w Lublinie V kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Profilaktycznego w zakresie promowania i wdrażania prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2018 – 2021.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału powiatu lubelskiego na okręgi wyborcze do Rady Powiatu w Lublinie.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu w Lublinie do zaciągania kredytów w latach 2018-2019.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2017.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wnioski i oświadczenia radnych.
 17. Sprawy bieżące.
 18. Zamknięcie sesji.
Powrót