Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad IX sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

21-06-2019

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27.06.2019 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się IX sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
 5. Rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Lubelskiego za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Lublinie.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Lublinie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Nr 1 w Bełżycach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia regulaminu Rady Społecznej  przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Bychawie.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na darowiznę na rzecz Gminy Głusk nieruchomości położonej w Kalinówce gm. Głusk stanowiącej działkę nr 323/5 o pow. 0.0712 ha.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomości Powiatu Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas oznaczony do trzech lat pomieszczeń  o powierzchni użytkowej 170 m2, znajdujących się na parterze budynku Szpitala Powiatowego w Bychawie przy ul. Piłsudskiego 30, usytuowanego na nieruchomości będącej własnością Powiatu Lubelskiego, stanowiącej działkę nr 1109/1 o pow. 0.4396 ha, na świadczenie usług medycznych w zakresie okulistyki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przekazania petycji przeciwko budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na osiedlu „Zagrody” w Bełżycach organowi właściwemu do jej rozpatrzenia.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Zakrzew.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2019.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 19. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 dla Powiatu Lubelskiego.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.
 22. Sprawy bieżące.
 23. Zamknięcie sesji. 
Powrót