Informacje o Sesjach

Zdjęcie Artykułu

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji

27-11-2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 04.12.2018 r. o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie odbędzie się II sesja Rady Powiatu w Lublinie VI kadencji. Poniżej porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Sprawozdanie Starosty z pracy Zarządu.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2018 - 2023.
7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, wniosków i Petycji Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2018 - 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stałych komisji powoływanych na kadencję 2018-2023 przez Radę Powiatu w Lublinie oraz określenia liczby członków tych komisji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2018 - 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji i Kultury Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2018 - 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2018 - 2023 .
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2018 - 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Organizacyjno – Prawnej Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2018 – 2023.
14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej Rady Powiatu w Lublinie na kadencję 2018 - 2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania dwóch radnych Powiatu Lubelskiego do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku VI kadencji, utworzonej na lata 2018-2020.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie upoważnionego do określania terminu i miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Rady Powiatu w Lublinie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania delegata na Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich.
18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Lubelskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2019 rok.
19. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych, których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Lublinie.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu na rok 2018.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Lubelskiego.
22. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Lublinie w sprawie wydatków budżetu powiatu, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018.
23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
24. Wnioski i oświadczenia radnych.
25. Sprawy bieżące.
26. Zamknięcie sesji.

Szanowni Państwo,
Zarząd i Rada Powiatu w Lublinie, uprzejmie zapraszają na Mszę św. w intencji rozpoczynającej się VI kadencji samorządu Powiatu Lubelskiego. Msza św. sprawowana będzie 4 grudnia 2018 r. (wtorek), o godz. 11.00, w Kościele Garnizonowym pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny przy Al. Racławickich w Lublinie. 

 

Powrót