Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu


Projekt  realizowany jest przez Samorząd Województwa Lubelskiego z siedzibą władz  w Lublinie przy ulicy Spokojnej 4, 20-074 Lublin, na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-107/11-00 zawartej w dniu 24 sierpnia 2012 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie pełniącą rolę Instytucji Wdrażającej / Instytucji Pośredniczącej II stopnia.
 
Celem  głównym Projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz  niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 741 gospodarstw domowych, w tym objętych zostanie 121 osób niepełnosprawnych z gospodarstw domowych z terenu 10 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (50 zestawów komputerowych i 22 podłączeń do Internetu).
 
W ramach partnerstwa Powiatu Lubelskiego z Samorządem Województwa  Lubelskiego do 90 osób niepełnosprawnych i 40 gospodarstw domowych i do placówek wychowawczych z terenu Powiatu Lubelskiego trafi  zestaw komputerowy z zapewnionym dostępem do Internetu. Ponadto po około 2 latach od dostarczenia sprzętu komputerowego wykonawca wykona modernizację tego sprzętu.

W ramach projektu każdy zakwalifikowany uczestnik otrzyma:

 • Komputer (zestaw komputerowy).
 • Bezpłatny dostęp do Internetu.
 • Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Kryteria uczestnictwa w projekcie:

 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej, (tj. dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 456 zł / miesiąc, a dla osoby samotnie gospodarującej 542 zł / miesiąc).
 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł / miesiąc, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o  znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 623 zł / miesiąc).
 • Dzieci i młodzież ucząca się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) pochodząca z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej (stypendium socjalne dla ucznia przysługuje jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 456 zł / miesiąc).
 • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym (zarówno z orzeczeniem o niepełnosprawności stałym jak i czasowym aktualnym w dniu przystąpienia do projektu).
 • Rodziny zastępcze, (o których mowa w art. 39 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.), które przyjęły dziecko na podstawie prawomocnego orzeczenia właściwego sądu, po przedstawieniu przez nie tego orzeczenia.).
 • Rodzinne domy dziecka.
 • Samotni rodzice.
 • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS, W grupie 50+ przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać kwoty 831,15 zł.
 • Dzieci i młodzież uczącą się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik: „Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę w gospodarstwie domowym publikowany przez Prezesa GUS w Biuletynie Statystycznym”.

W 2011 r. w gospodarstwach domowych ogółem przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na osobę w zaokrągleniu do 1 zł ukształtował się na poziomie  2011 – 1226,95 zł, X 2011 – IX 2012 – 1262,23 zł

 

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Warunkiem uczestnictwa jest
nieposiadanie komputera i dostępu do Internetu.

Wnioski o udział w projekcie należy składać:

Starostwo Powiatowe w Lublinie
ul. Spokojna 9, 20-074 Lublin

Punkt Obsługi Klienta, numer telefonu: 81 528 66 03.

w godzinach od 8:00 do 15:00.

Więcej informacji o projekcie można uzyskać bezpośrednio:

Koordynator lokalny projektu:
Magdalena Pietrzak
Tel. 81 528 66 62 lub 81 466 10 19
e-mail: niewykluczeni@powiat.lublin.pl

Do pobrania:

Dokumenty aplikacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie:

 

Nabór wniosków rozpocznie się od dnia 2 kwietnia 2013 roku i potrwa do dnia 30 kwietnia 2013 r.