Ochrona zdrowia - Jednostki

Zdjęcie Artykułu

SPZOZ w Bychawie

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, ul. Piłsudskiego 28, 23-100 Bychawa

tel. 81 566 94 41
fax: 81-566-01-15
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bychawie, ze swoją ponad stuletnią tradycją aktywnie działa w obszarze opieki zdrowotnej w powiecie lubelskim. Celem SP ZOZ w Bychawie jest zapewnienie pacjentom wysokiej jakości usług z zakresu profilaktyki, leczenia, pielęgnacji, diagnostyki i rehabilitacji. Zakład skupia się na działaniu w zakresie podstawowej opiece zdrowotnej (POZ), ambulatoryjnym lecznictwie specjalistycznym łącznie z rehabilitacją i programami profilaktycznymi oraz ratownictwie medycznym. Siedziba zakładu jest miasto Bychawa. Obszarem działania zakładu jest: Miasto i Gmina Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Zakrzew, Wysoki, Krzczonów.
W skład zakładu wchodzą:
I. Jednostki organizacyjne udzielające całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki stacjonarnej:
  1. Szpital Powiatowy, gdzie funkcjonują dwa oddziały: Chorób Wewnętrznych i Oddział Dziecięcy. W ramach oddziału znajduje się sala intensywnej terapii internistycznej, gdzie leczeni są pacjenci w stanie zagrożenia życia wymagający stałego monitorowania czynności życiowych.

  2. Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy, którego zadaniem jest okresowe lub stałe objęcie całodobową pielęgnacją
    i kontynuacją leczenia osób przewlekle chorych oraz osób, które przebyły leczenie szpitalne i mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, a nie wymagaj już dalszej hospitalizacji na oddziale szpitalnym, jednak ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności, brak samodzielności w samoopiece i samopielęgnacji, konieczność stałej kontroli lekarskiej, potrzebę profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitację, osoby te powinien przebywać w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.

  3. Zespół Transportu Szpitalnego, który realizuje transport pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w celu zapewnienia kontynuacji leczenia bądź badań diagnostycznych w innych placówkach medycznych.

  4. Izba Przyjęć.

II. Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych ambulatoryjnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotne, tj.
a) Gminne i Wiejskie Ośrodki Zdrowia:
* Gminne Ośrodki Zdrowia (GOZ) w: Jabłonnej, Piotrowicach, Krzczonowie, Wysokiem, Zakrzewie,
* Wiejskie Ośrodki Zdrowia (WOZ) w: Kiełczewicach, Starej Wsi, Chmielu, Giełczwi,
b) Przychodnia Rejonowa, w ramach której funkcjonuje Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotne j- lekarz rodzinny oraz pediatrzy,
c) Nocna i Świąteczna Opieka Medyczna.
III. Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.
  1. Poradnie Specjalistyczne oferujące usługi w pełnym zakresie porad takich jak: ginekologiczno – położniczych, pulmonologicznych, otolaryngologicznych, medycyny pracy, chirurgicznych, neurologicznych, dermatologicznych, zdrowia psychicznego oraz leczenia uzależnień od alkoholu,

  2. Ośrodek Rehabilitacji i Fizjoterapiiświadczący usługi z zakresu: kinezyterapii, masażu (suchego, podwodnego, limfatycznego mechanicznego), elektrolecznictwa, leczenia polem elektromagnetycznym, światłolecznictwa, hydroterapii,

  3. Pracownia RTG i USG, której zadaniem jest wykonywanie badań radiologicznych lub ultrasonograficznych u chorych hospitalizowanych bądź skierowanych przez lekarzy lecznictwa ambulatoryjnego oraz pełnienie dla potrzeb szpitala dyżuru w celu wykonania badań w przypadkach nagłych i nie cierpiących zwłoki,

  4. Laboratorium Centralne, gdzie badania wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowań wydawanych przez lekarzy zatrudnionych w SP ZOZ w Bychawie lub w zakładach opieki zdrowotnej posiadających podpisaną umowę z SP ZOZ w Bychawie.

IV. Jednostki organizacyjne udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego.

SP ZOZ w Bychawie posiada dwa zespoły ratownictwa medycznego - zespół wyjazdowy reanimacyjny ,,R” – zespół wyjazdowy specjalistyczny oraz zespół wyjazdowy wypadkowy ,,W”- podstawowy. Swoim obszarem działania Ratownictwo Medyczne SP ZOZ w Bychawie obejmuje 6 gmin (Bychawa, Strzyżewice, Jabłonna, Zakrzew, Wysokie, Krzczonów). Rocznie udzielanych jest około 3 tysięcy porad pacjentom w stanach zagrożenia życia i zdrowia.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej zakładu: www.spzoz.bychawa.pl
Powrót