Usuwanie azbestu

Głównymi celami programów są:
  • usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

  • minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terenie całego kraju,

  • likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

 
Programy dotyczące usuwania wyrobów zawierających azbest
 
  1. Na poziomie krajowym:

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”
uchwalony w dniu 14 lipca 2009 r. przez Radę Ministrów
 
 
  1. Na poziomie województwa:

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla terenu województwa lubelskiego na lata 2012-2032"
uchwalony w dniu 28 listopada 2011 r. przez Sejmik Województwa Lubelskiego
 
  1. Na poziomie powiatu:

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu lubelskiego na lata 2011-2032”
uchwalony w dniu 28 czerwca 2011 r. przez Radę Powiatu w Lublinie
 
 
  1. Na poziomie gminnym

Każda gmina powinna posiadać swój własny program usuwania azbestu.
 


 
AKTY PRAWNE:
 
Najważniejszym aktem prawnym regulującym problem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie naszego kraju jest ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z poźn. zm.).
 
Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z poźn. zm.) wydano rozporządzenie:
 
  • Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089).

 
Na podstawie art. 163 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.) wydano dwa rozporządzenia dotyczące zasad postępowania z azbestem:
 
  • Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 24).

  • Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011, Nr 8, poz. 31).