Ochrona środowiska


Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa („OŚR”) zajmuje się realizacją zadań wynikających z zakresu prawa wodnego, geologicznego, ochrony środowiska, ochrony przyrody, rybactwa śródlądowego, prawa łowieckiego, gospodarki odpadami i gospodarki leśnej oraz gruntów rolnych i leśnych.
 1. Pracą Wydziału kieruje Naczelnik

 2. W skład Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wchodzą następujące stanowiska pracy:

 
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony gruntów rolnych.

Pokój Nr 206 i 210 Tel. 81 52-86-673 i Tel. 81 52-86-674

 1. Zajęcie stanowiska w sprawie wyłączenia z gruntu z produkcji rolniczej.

 2. Wydawanie decyzji określającej osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów o utraconej albo ograniczonej wartości użytkowej.

 3. Wydawanie decyzji uznającej za zakończoną rekultywację gruntów o utraconej albo ograniczonej wartości użytkowej.

 
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa.

Pokój Nr 205 Tel. 81 52-86-672

 1. Wyznaczanie do wyrębu, oznakowanie drewna oraz wydawanie świadectwa legalności pozyskania drewna.

 2. Wydawanie decyzji na pozyskanie drewna zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub inwentaryzacją stanu lasu (zwiększenie limitu pozyskania drewna).

 3. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z nieruchomości stanowiących własność gmin.

 4. Wydawanie zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów utrudniających widoczność sygnałów i pociągów lub eksploatację urządzeń kolejowych albo powodujących zaspy śnieżne z terenów kolejowych.

 
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. łowiectwa, rybactwa śródlądowego, ochrony przyrody (zwierzęta z listy CITES).

Pokój Nr 212 Tel. 81 52-86-675

 1. Wydawanie kart wędkarskich.

 2. Rejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.

 3. Wydawanie zezwoleń na hodowanie lub utrzymywanie charta.

 4. Rejestracja zwierząt należących do gatunków podlegających ograniczeniom na podstawie prawa Unii Europejskiej oraz umów międzynarodowych.

 5. Wydawanie pozwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny.

 
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. gospodarowania wodami (pozwolenia wodnoprawne).

Pokój Nr 211 i 204 Tel. 81 52-86-670 i Tel. 81 52-86-671

 1. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzenia wodnego.

 2. Wydawanie pozwoleń na szczególne korzystanie z wody.

 3. Wydawanie pozwoleń na prowadzenie przez wody obiektów mostowych, rurociągów, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych urządzeń.

 4. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód.

 5. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na rolnicze wykorzystanie ścieków.

 6. Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego.

 7. Wydawanie decyzji legalizacyjnej urządzenia wodnego wykonanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego.

 8. Wydawanie decyzji ustalającej linię brzegu.

 
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. ochrony środowiska (powietrze atmosferyczne).

Pokój Nr 213 Tel. 81 52-86-676

 1. Wydawanie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

 2. Wydawanie zezwoleń na udział w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych.

 3. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

 4. Przyjmowanie zgłoszeń instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko z uwagi na wytwarzanie pól elektromagnetycznych.

 
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. odpadów.

Pokój Nr 212 Tel. 81 52-86-675

 1. Przyjmowanie zgłoszeń do rejestru podmiotów zwolnionych z obowiązku uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów.

 2. Wydawanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów w związku z eksploatacją instalacji.

 3. Wydawanie zezwoleń na zbieranie odpadów.

 4. Wydawanie zezwoleń na transport odpadów.

 5. Wydawanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów.

 6. Wydawanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów.

 
Wieloosobowe stanowisko pracy ds. geologii.

Pokój Nr 213 Tel. 81 52-86-676

 1. Wydawanie decyzji zatwierdzającej projekt robót geologicznych.

 2. Wydawanie decyzji zatwierdzającej dokumentację geologiczną.

 3. Przyjmowanie zgłoszeń projektu prac geologicznych - ciepło Ziemi.

 4. Udzielanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża.

 5. Wydawanie decyzji określającej osobę, termin i kierunek rekultywacji gruntów po działalności górniczej.

 6. Wydawanie decyzji uznającej za zakończoną rekultywację gruntów po działalności górniczej.