Aktualności - Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

Podsumowanie projektu ,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim”

14-08-2019

Projekt ,,Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim” był realizowany od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r. Wartość projektu wynosiła 629 960,00 zł. Łącznie w ramach projektu wsparciem objęto 573 uczniów oraz przeszkolono 50 nauczycieli.

 
Celem projektu było zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 typach szkół wchodzących w skład pięciu Zespołów Szkół prowadzonych przez Powiat Lubelski tj. Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Bełżycach, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach, Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli, Zespołu Szkół Techniki Rolniczej w Piotrowicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. H. Dobrzańskiego w Bychawie.
 
Działania w zakresie projektu zostały zrealizowane poprzez zorganizowanie zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych uczniów na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczno-przyrodnicze, języki obce: j. angielski i j. niemiecki) z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto udzielano wsparcia doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.
 
Projekt zakładał tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych. Pracownie wyposażono w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D oraz mikroskopy z podłączeniem do komputerów. Wyposażone zostało również laboratorium biologiczno-chemiczne m. in. w mikroskopy z podłączeniem do komputerów, mikroskopy optyczne i terenowe, lodówkę do przechowywania materiałów badawczych. Zakupione zostały także wagi laboratoryjne i zestawy odczynników. Uczniowie otrzymali podręczniki do zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, ICT i zajęć matematyczno-przyrodniczych oraz materiały pomocnicze dla uczniów i prowadzących zajęcia.
 
Zajęcia przeprowadzone w ramach prjektu przyczyniły się do rozwoju sprawności rachunkowej i umiejętności czytania ze zrozumieniem, analizowania i przetwarzania danych oraz prezentowania swoich osiągnięć, a także utrwalania i poszerzania nabytych wiadomości i umiejętności, jak również zachęcania uczniów do większej samodzielności i aktywności, do umiejętnego wykorzystywania poznanych już strategii komunikacyjnych, ale też do poznawania i stosowania nowych.
 
Zaplanowane rezultaty projektu zostały osiągnięte. Przyczyniło się to do uatrakcyjnienia oferty edukacyjnej powiatowych szkół, co z kolei umożliwiło podniesienie efektywności kształcenia.
Powrót