Aktualnosci - Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim

Zdjęcie Artykułu

"Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim"- podsumowanie projektu

08-10-2019

Projekt "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" o wartości 4 014 065,40 zł realizowany był od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2019 r. Wparciem objętych zostało 892 uczestników, w tym 853 uczniów i 39 nauczycieli.

 
Celem projektu było zwiększenie szans rozwojowych oraz szans na zatrudnienie 650 uczniów, wzrost kompetencji 29 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 11 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.
 
Dominującym zakresem interwencji było podwyższenie wiedzy i kompetencji, nabycie praktycznych umiejętności i wysokiej jakości doświadczenia zawodowego, podwyższenie kwalifikacji uczniów w zakresie wymaganym przez pracodawców co przyczyni się do większych szans na rynku pracy.
 
Projekt składał się z czterech zadań:
 
1) Wsparcie dla nauczycieli
 
Wsparciem objętych zostało 39 nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 
Zrealizowano następujące działania:
 • studia podyplomowe  z zakresu diagnostyki samochodowej;
 • studia podyplomowe z zakresu żywienia człowieka i gastronomii;
 • kurs kwalifikacyjny kierowca autobusu;
 • kurs pn. Szef kuchni i organizacji usług gastronomicznych;
 • kurs carvingu;
 • kurs sporządzania sushi;
 • kurs pn. Kuchnia Czterech Kultur;
 • kurs pn. Techniki baristyczne;
 • kurs pn. Cztery Pory Roku;
 • kurs pn. Kuchnia Pięciu Smaków;
 • kurs pn. Innowacje w cukiernictwie;
 • kurs pn. Programowanie Java;
 • kurs pn. Programowanie C++;
 • kurs  z zakresu serwisu klimatyzacji.
2) Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów
 
Wsparciem objętych zostało 386 uczniów.
 
Zrealizowano następujące działania:
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów pn. Poszerzamy horyzonty smaków;
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów pn. Akademia Techniki Motoryzacyjnej;
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów pn. Warsztaty informat.-usług i diagnostyki komput;
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów pn. Inseminacja matek pszczelich;
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów pn. ECDL STANDARD;
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów pn. Programowanie Java, C++.;
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów pn.  Akademia mechanizacji rolnictwa;
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów pn.  Profesjonalny hotel;
 • zajęcia specjalistyczne dla uczniów pn.  Nowe trendy w cukiernictwie.
Projekt zakładał również tworzenie warunków uczenia się adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół. W ramach zadania zakupiono sprzęt dla wszystkich szkół biorących udział w projekcie. Wyposażono następujące pracownie przedmiotów zawodowych:
 • gastronomiczną;
 • informatyczną;
 • mechaniczno-diagnostyczną;
 • pszczelarską;
 • hotelarską;
 • warsztaty szkolne.
Łączna kwota jaka została przekazana na zakup sprzętu dla szkół wynosi: 872 888,28 zł.
 
Ponadto w ramach zadania uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w wizytach studyjnych w fabryce samochodów VW, targach gastronomicznych w Krakowie oraz targach motoryzacyjnych w Poznaniu.
 
3) Kursy kwalifikacyjne dla uczniów
 
Wsparciem objętych zostało 374 uczniów.
 
Zrealizowano następujące działania:
 • kurs spawacza TIG;
 • kurs spawacza metodą MAG;
 • kurs operatora drona;
 • kurs operatora wózków widłowych z uprawnieniami. UDT.;
 • kurs na prawo jazdy kat. B+E;
 • kurs na prawo jazdy kat. B.;
 • kurs pn. Profesjonalny kelner;
 • kurs operatora wózka widłowego kat. IWJO - ładowarka teleskopowa;
 • kurs pn. Wstęp do techniki światłowodowej. 
4) Staże i praktyki.
 
Uczniowie mieli możliwość uczestnictwa w PŁATNYCH stażach oraz praktykach zawodowych u pracodawców zarówno z terenu powiatu jak i spoza województwa lubelskiego. W stażach i praktykach uczestniczyło łącznie 388 uczniów. Każdy z nich otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1500,00 zł, ponadto zrefundowano pracodawcom koszty oddelegowania pracowników do sprawowania opieki nad stażystami.
 
Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:
 
Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach:
 • Technikum;
 • Szkoła Branżowa I stopnia;
 • Technikum Mechaniczne;
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach:
 • Technikum;
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie:
 • Technikum;
Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach:
 • Technikum;
 • Branżowa Szkoła I Stopnia;
 • Technikum Mechanizacji Rolnictwa;
 • Technikum Samochodowe;
Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli:
 • Technikum Pszczelarskie;
 • Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych.
 
Efekty realizacji projektu:
 • zwiększenie współpracy szkół i placówek kształcenia zawodowego z pracodawcami m. in. poprzez realizację praktyk zawodowych i staży;
 • wzrost wiedzy i kompetencji uczniów poprzez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach specjalistycznych;
 • zwiększenie szans uczniów na rynku pracy poprzez uzyskanie kwalifikacji oraz zdobycie dodatkowych uprawnień;
 • doposażono zaplecze techniczne szkół poprzez zakup wyposażenia pracowni przedmiotów zawodowych.
 • wzrost wiedzy i kompetencji nauczycieli poprzez uczestnictwo w studiach podyplomowych, kursach i szkoleniach.
 
Wszystkie założone wskaźniki i rezultaty zostały osiągnięte. Realizacja projektu miała ogromny wpływ na podniesienie jakości kształcenia oraz atrakcyjność placówek biorących udział w projekcie.
 
Powrót