Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.4 Kształcenie zawodowe

Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość Projektu:  4 020 929,00 zł

Wkład EFS: 3 417 789,65 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 405 000, 00 zł

Budżet Państwa: 198 139,35 zł

Celem projektu pn. "Edukacja przyszłości w powiecie lubelskim" jest zwiększenie szans rozwojowych oraz szans na zatrudnienie  650 uczniów, wzrost kompetencji 29 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 11 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

Cel projektu wpisuje się w cel RPO WL „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych”. Dominujący zakres interwencji to lepsze dopasowywanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Działania w zakresie  projektu będą realizowane poprzez organizację zajęć specjalistycznych (m.in. diagnostyka komputerowa, inseminacja matek pszczelich) umożliwiających uczniom uzyskiwanie i uzupełnienie wiedzy i umiejętności zawodowych oraz kursów kwalifikacyjnych dla uczniów (m.in. spawacz TIG i MAG) pozwalających na zdobywanie przez uczniów dodatkowych uprawnień. Ponadto planowane jest organizowanie praktyk i staży dla uczniów.

Projekt zakłada tworzenie warunków uczenia sie adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkół. W ramach projektu w niezbędny sprzęt zostaną wyposażone pracownie przedmiotów zawodowych: gastronomiczne, informatyczne oraz pracownia mechaniczno-diagnostyczna. Specjalistyczne wyposażenie otrzyma również technikum pszczelarskie.

 

 

Planowane efekty:

 • wzrost wiedzy i kompetencji uczniów,
 • nabycie przez uczniów praktycznych umiejętności i wysokiej jakości doświadczenia zawodowego,
 • uatrakcyjnienie procesu kształcenia,
 • zwiększenie efektywności kształcenia,
 • podwyższenie wiedzy nauczycieli,
 • nabycie przez nauczycieli nowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, które przełożą się na jakość wsparcia szkół.

 

Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:

 • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach:

Technikum nr 1

Zespół Szkól Zawodowych Nr 1 (Branżowa Szkoła I Stopnia)

Technikum mechaniczne

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach

Technikum

 • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie:

Technikum Nr 1

 • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach:

Technikum

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - (Branżowa Szkoła I Stopnia)

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

Technikum Samochodowe

 • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli:

Technikum Pszczelarskie

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych