Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo zawodowe
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo ogólnokształcące
Szkolnictwo specjalne
Szkolnictwo specjalne

Edukacja

Zdjęcie Artykułu

"Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

01-06-2017

Celem projektu pn. "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim" jest zwiększenie szans rozwojowych 500 uczniów, wzrost kompetencji 50 nauczycieli oraz wzrost jakości kształcenia w 12 szkołach prowadzonych przez Powiat Lubelski.

 

Tytuł Projektu: "Kreatywna edukacja w powiecie lubelskim"

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, w zakresie Osi priorytetowej 12 RPO WL 2014-2020: Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne

Okres realizacji projektu:  od 1 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2019 r.

Beneficjent: Powiat Lubelski

Wartość Projektu:  629 960,00 zł

Wkład własny Powiatu Lubelskiego: 31 500, 00 zł

Budżet Państwa: 62 994,00 zł

 
Dominujący zakres interwencji to ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.
Działania w zakresie projektu będą realizowane poprzez organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, zajęcia matematyczno - przyrodnicze, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa), podnoszenia kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotóww zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu. Ponadto planowane jest organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
Projekt zakłada tworzenie warunków uczenia sie adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce poprzez wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz pracowni ICT.
W ramach projektu wyposażone zostaną pracownie w sprzęt komputerowy tj. komputery przenośne wraz z oprogramowaniem dla uczniów i prowadzących zajęcia, drukarki 3D oraz mikroskopy z podłączeniem do komputerów. Wyposażone zostanie również laboratorium biologiczno-chemiczne m. in. w mikroskopy z podłączeniem do komputerów, mikroskopy optyczne i terenowe, lodówkę do przechowywania materiałów badawczych, zakupione zostaną także wagi laboratoryjne i zestawy odczynników. W ramach projektu zostaną zakupione również podręczniki dla uczniów do zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego, ICT oraz zajęć matematyczno- przyrodniczych. Każdy uczeń, który będzie uczestniczył w projekcie otrzyma również liczne materiały pomocnicze.
Szkoły objęte wsparciem w ramach projektu:
  • Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Bełżycach:
Liceum Ogólnokształcące w Bełżycach
Technikum Nr 1 w Bełżycach
Technikum mechaniczne w Bełżycach
 
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
Liceum Ogólnokształcące w Niemcach
Technikum w Niemcach
 
  • Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Pszczelej Woli:
Liceum Ogólnokształcące w Pszczelej Woli
Technikum Pszczelarskie
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
  • Zespół Szkół Techniki Rolniczej im. Wincentego Witosa w Piotrowicach:
Technikum
Technikum Mechanizacji Rolnictwa
Technikum Samochodowe
  • Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. mjr Henryka Dobrzańskiego w Bychawie:
Technikum Nr 1
 

  

 

 

 

 

Powrót
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Placówki oświatowe Powiatu Lubelskiego
Projekty edukacyjne
Projekty edukacyjne
bazuka
Diagnoza i plan rozwoju szkolnictwa zawodowego